ג'וינט ישראל - מכרז להפעלת תכנית "עירוניות, בריאות ושנות חיים ראשונות"

ג'וינט ישראל - מכרז להפעלת תכנית "עירוניות, בריאות ושנות חיים ראשונות"

14/06/2018
 1. ג'וינט ישראל - (להלן: "הג'וינט") מבקש לקבל הצעות להפעלת תכנית "עירוניות, בריאות ושנות חיים ראשונות (להלן: התוכנית). התוכנית הינה יוזמה של המזמין בשותפות עם משרד הבריאות, שעניינה פיתוח מודל עירוני לקידום התפתחותם ובריאותם של ילדי גיל רך (לידה-6) והוריהם, החיים במצבי עוני והדרה חברתית.
 2. תקופת ההסכם היסודית היא 18 חודשים, עם אופציה למזמין להאריך את תוקפו של ההסכם באותם תנאים ובשינויים מחייבים ב-2 תקופות נוספות של 12 חודשים כל פעם (סה"כ 42 חודשים).
 3. תנאי סף להשתתפות במכרז:
  • על המציע להיות תאגיד הרשום בישראל על פי הוראות הדין הנוגעות לעניין, שאינו קופת חולים או חברת בת שלה, המנהל ספרים כדין.
  • על המציע להיות בעל ניסיון בהפעלת תכניות חברתיות בפריפריה החברתית-גיאוגרפית עבור גופים ציבוריים (משרדי ממשלה ו/או רשויות מקומיות) הפועלות בלפחות 2 רשויות מקומיות, של שלוששנים לפחות בחמש השנים האחרונות הקודמות למועד פרסום מכרז זה.
  • על המציע לעמוד בדרישות החוק לגבי העסקת עובדים.
  • על המציע להיות בעל מחזור כספי של 600,000 ₪ לפחות בכל אחת מהשנים 2017-2016.
  • על המציע להתחייב להעמיד רפרנט מטעמו וממקורותיו שהכשרתו הינה בתחום הכספים (לפחות 15%).
  • על המציע להיות בעל יכולת תזרימית למימון ביניים של הפרויקט למשך רבעון לפחות, בסך של עד 80,000 ש"ח.
  • על המציע למלא את דרישות אבטחת המידע ושמירה על סודיות, המופיעות במכרז.
 4. מודעה זו הינה בלתי נפרדת מכלל מסמכי המכרז ואין בה כדי לגרוע מהתנאים המפורטים במסמכי המכרז, אלא להוסיף עליהם.
 5.  המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
 6. לקבלת מסמכי המכרז נא לפנות לגב' אריאלה גץ באמצעות פנייה במייל לכתובת  ariellaz@jdc.org.
 7. ההצעות תיערכנה בשפה העברית ותוכנסנה במעטפה סגורה וחלקה לתיבת המכרזים בבנין הג'וינט - גבעת רם, ירושלים, וזאת עד ליום 3.7.18 בשעה 14:00. על המעטפה ירשם: "מכרז עירוניות, בריאות ושנות חיים ראשונות".