ג'וינט-אשלים - מכרז להפעלת תכנית "מדריכים מובילי שינוי ומסוגלות צוותי חינוך"

ג'וינט-אשלים - מכרז להפעלת תכנית "מדריכים מובילי שינוי ומסוגלות צוותי חינוך"

14/06/2018
 1. אשלים - העמותה לתכנון ולפיתוח שירותים למען ילדים ובני נוער בסיכון (להלן: "המזמין") מבקשת לקבל הצעות להפעלת תוכנית "מדריכים מובילי שינוי ומסוגלות צוותי חינוך" (להלן: "התוכנית"). התוכנית הינה יוזמה של המזמין בשותפות עם משרד החינוך, שעניינה הוא פיתוח וקידום רווחת צוותי חינוך ומסוגלותםלקדם שוויון הזדמנויות ולמצות את הפוטנציאל של כלל תלמידיהם.
 2. תקופת ההסכם היסודית תהיה למשך ארבע שנים, עם אופציה למזמין להאריך את תוקפו של ההסכם באותם תנאים ובשינויים מחייבים בשתי תקופות נוספות של 12 חודשים בכל פעם (סה"כ 72 חודשים).
 3. תנאי סף להשתתפות במכרז:
  • על המציע להיות תאגיד הרשום בישראל על פי הוראות הדין הנוגעות לענין, המנהל ספרים כדין.
  • על המציע להיות בעל ניסיון בהפעלת תכניות לפיתוח מקצועי לאנשי חינוך עבור גופים ציבוריים (משרדי ממשלה ו/או רשויות מקומיות) של שלוש שנים לפחות בחמש השנים האחרונות הקודמות למועד פרסום מכרז זה.
  • על המציע להיות בעל מחזור כספי של 1,000,000 ש"ח לפחות בכל אחת מהשנים 2015 - 2017.
  • על המציע לעמוד בדרישות החוק לגבי העסקת עובדים.
  • על המציע להתחייב להעמיד איש קשר מטעמו וממקורותיו (לפחות 15%).
  • על המציע להיות בעל יכולת תזרימית למימון ביניים של הפרויקט למשך רבעון לפחות, בסך של עד 100,000 ש"ח.
  • על המציע למלא את דרישות אבטחת המידע ושמירה על סודיות, המופיעות במכרז.
 4. מודעה זו הינה בלתי נפרדת מכלל מסמכי המכרז ואין בה כדי לגרוע מהתנאים המפורטים במסמכי המכרז, אלא להוסיף עליהם.
 5. המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
 6. לקבלת מסמכי המכרז נא לפנות לגב' ורד עטרי באמצעות פנייה במייל לכתובת .vereda@jdc.org
 7. ההצעות תיערכנה בשפה העברית ותוכנסנה במעטפה סגורה וחלקה לתיבת המכרזים בבנין הג'וינט - גבעת רם, ירושלים, וזאת עד ליום 3.7.18 בשעה 14:00. על המעטפה ירשם: "מדריכים מובילי שינוי".