הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד

10/07/2018

בהתאם להוראות תקנות 3(29) ו- 3א(א) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג – 1993 מודיעה בזאת ועדת המכרזים של ג'וינט ישראל חל"צ (להלן: "הג'וינט") כי בכוונת הג'וינט להתקשר עם ההתאחדות הישראלית לספורט נכיםלצורך הפעלת תכנית שווים בספורט.

העתק מחוות דעתו/ה של רותם פיליפס, מנהל תכנית "שווים בספורט", בג'וינט ישראל, מופיעה באתר האינטרנט של הג'וינט – www.jdc.org.il

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות אל הג'וינט בנושא באמצעות הדואר האלקטרוני (לכתובת: rotemph@jdc.org) וזאת לא יאוחר מיום  23.7.18 ולהודיע כי קיים ספק אחר המסוגל לספק לחברה את השירותים הנדרשים בתנאים האמורים ובהתאם לתקנות חובת המכרזים.

לכל פניה כאמור יש לצרף את פרטיו המלאים של הפונה (לרבות שם מלא, כתובת, ומספרי טלפון) וכן את פרטיו של הספק האחר, ולצרף אסמכתאות בדבר הטענות הנטענות בפניה.

יש לוודא קבלת ההודעה בטלפון: 02-6557200 או באמצעות קבלת אישור חוזר בדואר אלקטרוני.

עותק מהחלטת ועדת המכרזים בנושא הפניה תשלח לפונים בהתאם לפרטים שמסרו בפנייתם.

להלן חוות דעתו של רותם פיליפס, מנהל תכנית שווים בספורט:

א. ההתאחדות הישראלית לספורט נכים (להלן: "ההתאחדות") הנו הגוף היחיד בישראל שאמון  על ניהולם של עשרים ענפי ספורט פראלימפים ומנהלת בהם את כל פעילות הספורט התחרותית וההישגית של ספורט הנכים בישראל (למוגבלויות פיזיות וראייה).

ב. ההתאחדות אחראית על איתור, פיתוח וקידום ספורטאים וספורטאיות עם מוגבלויות מוטוריות ולקויות ראיה, ארגון ליגות, אליפויות ישראל והביסוס הכשרות למאמנים.

ג. ההתאחדות כגוף ארצי יחיד, מורכבת משותפות של ארגון נכי צה"ל, איל"ן, בית חינוך לעיוורים, אתגרים, החברה למתנ"סים ועוד.

ד. משרד התרבות והספורט, כשותף המוביל לתכנית, רואה בהתאחדות כגוף המקצועי, לליווי התכנית ועם זיקה ישירה לתכנית, כולל בהכשרות למאמנים ובאחריות לפיתוח מקצועי של ספורטאים שיאותרו בתכנית שווים בספורט.

ה. ההתאחדות מתחייבת להשתתף בעלויות העסקת הרכזת, בסכום של 1500 ₪ לחודש, תאפשר לרכזת לעבוד ממשרד ההתאחדות ותעמיד משאבים נוספים להצלחת התכנית, כגון: ציוד למשתתפים, הכשרות למאמנים וכיו"ב.

ו. במידה והתכנית תתרחב ותוטמע בעתיד על ידי משרד התרבות והספורט, יש סיכוי גבוה שההתאחדות תעסיק את הרכז/ים שילוו מקצועית את מנהלי מחלקות ספורט ברשויות המקומיות.

ז. התאחדות הינה עמותה בעלת מוניטין, ותיקה ויציבה שניתן לסמוך על מוסר התשלומים שלה ונתמכת על ידי ארגונים חזקים, כגון ארגון נכי צה"ל ואיל"ן.

מכיוון שלא ניתן להעסיק את רכזת התכנית ישירות דרך הג'וינט, אנו מאמינים שמכל הסיבות המפורטות לעיל, הגוף המפעיל הינו המתאים ביותר להעסקת הרכזת ולהידוק מערכת היחסים בתכנית.