מכרז לאספקת שירותי ידע וניהול מקצועי לתחום ה-Ag-Techלחקלאים קטנים

מכרז לאספקת שירותי ידע וניהול מקצועי לתחום ה-Ag-Techלחקלאים קטנים

27/07/2018

ג'וינט GRID-ג'וינט ישראל חל"צ

מכרז לאספקת שירותי ידע וניהול מקצועי לתחום ה-Ag-Tech לחקלאים קטנים

 1. מוזמנות בזה הצעות לאספקת שירותי ניהול מקצועי לתחום ה - Ag-Techלחקלאים קטנים עבור תוכנית Tikkun Olam Ventures ליצירה והרחבה של שיתופי פעולה כלכליים בין חברות ישראליות למול שוק החקלאים הקטנים בעולם המתפתח (להלן: "תוכנית TOV"). TOVהיא תוכנית לפיתוח בינלאומי המחויבת לקידום מטרות ה-SDGsבעולם המתפתח (Sustainable Development Goalsשל האו"ם). 
 2. תקופת ההתקשרות הינה ל - 24 חודשים, החל ממועד חתימת הסכם התקשרות, עם אופציה לשלוש הארכות לתקופה של שנה אחת בכל פעם.
 3. תנאי הסף להשתתפות במכרז:
  • על המציע להיות תאגיד הרשום בישראל על פי הוראות הדין הנוגעות לעניין,המנהל ספרים כדין או קבוצה של תאגידים (להלן "קונסורציום") אשר התאגדו בישראל.
  • אם המציע הוא מלכ"ר, עליו להחזיק באישור ניהול תקין בר-תוקף מאת רשות התאגידים לשנים 2018 ו-2019.
  • על המציע להצהיר כי הוא עומד בדרישות החוק לגבי העסקת עובדים.
  • על המציע להיות בעל ניסיון כמפורט להלן:
  1. ניסיון המציע עצמו

ניסיון במתן שירותים כמפורט בטבלה להלן, בהיקף של לפחות 25,000 ₪ בתחומים להלן, במהלך 5 השנים האחרונות:

סוג השירות

מס' מינימום של פרויקטים בתחום זה

יעוץ חקלאי עם אוריינטציה לחקלאים קטנים

2

יעוץ בנושא השקיה בטפטוף

2

הכנה וניהול תיק מוצרכולל ייעוץ ברכש

1

 
 1. ניסיון צוות

הצוות אשר המציע יעמיד לצורך מתן, יהיה בעל ניסיון וכישורים כמפורט להלן:

 • מנהל הצוות

בעל תואר מהנדס בתחומי החקלאות המוכר ע"י המל"ג.

ניסיון של ניהול והובלת לפחות 2 פרויקטים של ייעוץ חקלאי, עם אוריינטציה לחקלאים קטנים, בתחום ה- horticulture

 • מומחה ההשקיה

בעל תואר אקדמי מוכר ע"י המל"ג.

ניסיון של לפחות 2 פרויקטים של ייעוץ חקלאי, עם אוריינטציה לחקלאים קטנים, בתחום ההשקיה, בהיקף של 25 אלף ₪ ומעלה

 1. מודעה זו הינה בלתי נפרדת מכלל מסמכי המכרז ואין בה כדי לגרוע מהתנאים המפורטים במסמכי המכרז, אלא להוסיף עליהם.
 2. המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר  או כל הצעה שהיא. כמו כן, שומר המזמין על זכותו לנהל משא ומתן עם המציעים כולם או חלקם, בהתאם לתקנה 7 לתקנות חובת המכרזים.
 3. קבלת מסמכי המכרז תעשה בתיאום עם אנדריאה טוביאס בטלפון 02-6557207 או בדואר אלקטרוניAndreaT@jdc.org.
 4. ההצעות תיערכנה בשפה העברית ותוכנסנה במעטפה סגורה וחלקה לתיבת המכרזים בבניין הג'וינט- גבעת רם ירושלים וזאת עד ליום א' 7.10.2018 בשעה 14:00. על המעטפה ירשם: "מכרז - תוכנית TOV".