ג'וינט ישראל – מכון אלכא למנהיגות וממשל מכרז למתן שירותי ליווי פרויקטים במסגרת תכנית "מובילים שינוי מזרח ירושלים"

ג'וינט ישראל – מכון אלכא למנהיגות וממשל מכרז למתן שירותי ליווי פרויקטים במסגרת תכנית "מובילים שינוי מזרח ירושלים"

28/10/2018
  1. מוזמנות בזה הצעות ע"י ג'וינט ישראל – מכון אלכא למנהיגות וממשל (להלן: "המזמין") למתן שירותי ליווי פרויקטים במסגרת תכנית "מובילים שינוי מזרח ירושלים".
  2. תקופת ההתקשרות: הינה למשך תקופה של שנה אחת, החל ממועד החתימה על הסכם. למזמין שמורה אפשרות להאריך את תקופת ההסכם, הכול באופן ובמועדים שיקבעו על ידו ועל פי שיקול דעתו הבלעדי.
  3. תנאי סף להשתתפות במכרז:

א. על המציע להיות אזרח ישראל או תאגיד המאוגד כדין בישראל, אשר ברשותו כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות עם גופים ציבוריים, התשל"ו 1976 ואם הוא מלכ"ר - גם מחזיק באישור על ניהול תקין תקף.

ב . על המציע לעמוד בדרישות החוק לגבי העסקת עובדים, ולהגיש תצהיר חתום על כך.

ג . על המציע להיות בעל מחזור כספי של 1,000,000 ₪ לפחות בכל אחת מהשנים 2016-2017 וללא גרעון מצטבר.

ד . על המציע להיות בעל ניסיון של שלוש שנים לפחות בין השנים 2017-2013 , בהפעלה של שלושה פרויקטים חברתיים עבור לקוחות חיצוניים, בהיקף ממוצע של 240,000 ₪ לשנה כ"א.

ה . על המציע להעמיד רפרנט מטעמו וממקורותיו, שיהווה איש קשר עם המזמין לשם ניהול צוות ליווי הפרויקטים בתכנית. המציע יציין את ניסיונו של הרפרנט במתן שירותים אלו והיקף המשרה שיוקצה לכך.

  1. תנאים נוספים המקנים יתרון:

א. היכרות עם עולמות של חינוך, תעסוקה ותשתיות ברמת הרשות המקומית.

ב . היכרות עם סוגיות במזרח ירושלים.

  1. מודעה זו הינה בלתי נפרדת מכלל מסמכי המכרז ואין בה כדי לגרוע מהתנאים המפורטים במסמכי המכרז, אלא להוסיף עליהם.
  2. המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
  3. לקבלת מסמכי המכרז נא לפנות לנטע רוזנפלד לכתובת מייל nettar@jdc.org
  4. המציע יגיש את הצעתו בשני עותקים כשהיא כוללת את כל מסמכי ההליך ונספחיהם, (כמפורט ברשימה להלן) כשהיא שלמה וממולאת כראוי, בצירוף דיסק און קי ובו קבצי ההצעה, במעטפה חלקה וסגורה עליה יירשם "מכרז למתן שירותי ליווי פרויקטים במסגרת תכנית "מובילים שינוי מזרח ירושלים".
  5. את ההצעה יש להכניס לתיבת המכרזים בבניין הג'וינט (בקומת הכניסה), בגבעת הג'וינט לא יאוחר מיום 22/11/2018 בשעה 14:00.