ג'וינט ישראל-מכון אלכא: הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד

ג'וינט ישראל-מכון אלכא: הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד

07/11/2018

בהתאם להוראות תקנות 3(29) ו- 3א(א) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג – 1993, מודיעה בזאת ועדת המכרזים של ג'וינט ישראל חל"צ (להלן: "הג'וינט") כי בכוונת הג'וינט להתקשר עם וואי אנ או גרופ בע"מ לצורך הפעלת תוכנית  קהילות דיגיטליות.

תאור תוכנית ועיקרי ההתקשרות:

תאור כללי של התוכנית  במסגרת מיזם "קהילות דיגיטליות" – ריכוז מאמץ תלת מגזרי לצמצום פערים דיגיטליים ברשויות מקומיות לאוכלוסיות ספציפיות (חרדים, ערבים ואזרחים ותיקים), אנו מבקשים לבצע מחקר כלכלה התנהגותית בקרב אחת האוכלוסיות ולמדוד את השינוי ההתנהגותי שלהם בשימוש בדיגיטל.

  1. השותפים בפרוייקט: משרד הבריאות
  2. ההתקשרות תהיה למשך תקופה של: 1.12.2018 – 31.12.2020
  3. סה"כ עלות הפרוייקט: 400,000 ₪
  4. סכום השתתפות הג'וינט: 400,000 ₪

לקריאת העתק מחוות דעתה של ענבר אלמגור, ראש תחום דיגיטציה במכון אלכא למנהיגות וממשל בג'וינט יש ללחוץ כאן.

אדם הסבור, כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות אל הג'וינט בנושא באמצעות הדואר האלקטרוני (לכתובת: shilatb@jdc.org) וזאת לא יאוחר מיום  25.11.2018  ולהודיע כי קיים ספק אחר המסוגל לספק לחברה את השירותים הנדרשים בתנאים האמורים ובהתאם לתקנות חובת המכרזים.

לכל פניה כאמור יש לצרף את פרטיו המלאים של הפונה (לרבות שם מלא, כתובת, ומספרי טלפון) וכן את פרטיו של הספק האחר, ולצרף אסמכתאות בדבר הטענות הנטענות בפניה.

יש לוודא קבלת ההודעה בטלפון: 02-6557169 או באמצעות קבלת אישור חוזר בדואר אלקטרוני.

עותק מהחלטת ועדת המכרזים בנושא הפניה תשלח לפונים בהתאם לפרטים שמסרו בפנייתם.