תב"ת – תנופה בתעסוקה בע"מ, חל"צ: מכרז להפעלת תכנית "כישורים"

תב"ת – תנופה בתעסוקה בע"מ, חל"צ: מכרז להפעלת תכנית "כישורים"

19/11/2018
 1. מוזמנות בזה הצעות להפעלת תכנית "כישורים", שעניינה פיתוח כישורי עובדים בשכר נמוך מתמשך והעלאת הפריון בעבודה, באמצעות מנגנוני למידה לאורך החיים.
  תקופת ההסכם היסודית הינה עד שלוש שנים, עם אופציה למזמין להאריך את תוקפו של ההסכם, באותם תנאים ובשינויים המחויבים לתקופה נוספת של 12 חודשים בכל פעם, ולא יותר מ-60 חודשים בסה"כ, כולל תקופת ההסכם היסודית.
 2. תנאי סף להשתתפות במכרז:
 • על המציע להיות תאגיד הרשום בישראל על פי הוראות הדין הנוגעות לענין, המנהל ספרים כדין.
 • על המציע להיות בעל ניסיון של שלוש שנים לפחות בין השנים 2013-2017, בהפעלה של לפחות שני פרויקטים חברתיים עבור לקוחות חיצוניים, בהיקף של 750,000 ₪ לשנה בממוצע כ"א.
 • על המציע להיות בעל מחזור כספי של  2,500,000 ₪בשנה לפחות, בכל אחת מהשנים 2016-2017 וללא גרעון מצטבר.
 • על המציע לעמוד בדרישות החוק לגבי העסקת עובדים.
 • על המציע להעמיד רפרנט מטעמו וממקורותיו, שיהווה איש קשר עם המזמין לשם תפעול הנושאים האדמיניסטרטיביים בתכנית בהיקף של לפחות 15% משרה.
 1. מודעה זו הינה בלתי נפרדת מכלל מסמכי המכרז ואין בה כדי לגרוע מהתנאים המפורטים במסמכי המכרז, אלא להוסיף עליהם.
 2. תאום קבלת מסמכי המכרזיעשה מול הגב' אילנית כורך בטל' מס' 02-6557291, בימים א'-ה' בין השעות 9:00-15:00.
 3. ההצעות תיערכנה בשפה העברית ותוגשנה במעטפה סגורה במשרדי המזמין וזאת עד ליום 12.12.18 בשעה 14:00. על המעטפה ירשם: "מכרז להפעלת תכנית כישורים".