ג'וינט-אשלים: הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד

ג'וינט-אשלים: הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד

21/11/2018

בהתאם להוראות תקנות 3(29) ו- 3א(א) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג - 1993 מודיעה בזאת ועדת המכרזים של אשלים (להלן: "אשלים") כי בכוונת אשלים להתקשר עם  ERI -מכון טנאי לצורך פיתוח מפת ידע למשפחות.

למידע נוסף ולקריאת העתק מחוות דעתה של ענת פנסו, משנה למנכ"ל אשלים - נא ללחוץ כאן

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנותלאשלים בנושא באמצעות הדואר האלקטרוני (לכתובת: Itamarb@jdc.org) וזאת לא יאוחר מיום 04.12.18 להודיע כי קיים ספק אחר המסוגל לספק לאשלים את השירותים הנדרשים בתנאים האמורים ובהתאם לתקנות חובת המכרזים.

לכל פניה כאמור יש לצרף את פרטיו המלאים של הפונה (לרבות שם מלא, כתובת, ומספרי טלפון) וכן את פרטיו של הספק האחר, ולצרף אסמכתאות בדבר הטענות הנטענות בפניה.

יש לוודא קבלת הפנייה בטלפון: 02-6557105או באמצעות קבלת אישור חוזר בדואר אלקטרוני.

עותק מהחלטת ועדת המכרזים בנושא הפניה תשלח לפונים בהתאם לפרטים שמסרו בפנייתם.