ג'וינט-אשל: הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד

ג'וינט-אשל: הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד

04/12/2018

בהתאם להוראות תקנות 3(29) ו- 3א(א) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג – 1993, מודיעה בזאת ועדת המכרזים של אשל (להלן: "אשל") כי בכוונת אשל להתקשר עם גב' טטיאנה רזניקוב לצורך פיתוח והתאמת תכנים בשפה הרוסית בתכנית מרכזי הכוון לניהול תקופת החיים החדשה.

תאור תוכנית ועיקרי ההתקשרות:

1. פיילוט של הקמת מרכזים לטובת הזקנים העצמאיים לאחר פרישה מעבודה. מטרת המרכזים - חיזוק קהילת הזקנים העצמאיים במדינת ישראל ועידודם לחיות חיי זקנה אקטיבית זאת תוך מתן כלים, ידע ומיומנויות לאדם לנהל ולתכנן את תקופת החיים החדשה בתפיסה של זקנה פעילה באאמצעות מרכזי תשתיות ברשויות המקומיות. מרכזים אלה קמים בשותפות עם המשרד לשיוויון חברתי ועם הרושיות המקומיות. כחלק מהרחבת השותפות עם משרד הקליטה, הוחלט על פיתוח תכנים ושירותים בשפה הרוסית עבור המבוגרים העצמאיים דוברי השפה הרוסית שיגיעו למרכזים.

2. השותפים בפרוייקט: משרד הקליטה

3. ההתקשרות תהיה למשך תקופה של: שנה

4. סה"כ עלות הפרוייקט: 140,400 ₪ כולל מע"מ (אם וככל שיחול)

לקריאת העתק מחוות דעתה של גב' ניצנית דמביץ, ראש תחום עצמאים בג'וינט-אשל לחצו כאן.

אדם הסבור, כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות אל אשל בנושא באמצעות הדואר האלקטרוני (לכתובת: sofiab@jdc.org) וזאת לא יאוחר מיום 24.12.2018 ולהודיע כי קיים ספק אחר המסוגל לספק לחברה את השירותים הנדרשים בתנאים האמורים ובהתאם לתקנות חובת המכרזים.

לכל פניה כאמור יש לצרף את פרטיו המלאים של הפונה (לרבות שם מלא, כתובת, ומספרי טלפון) וכן את פרטיו של הספק האחר, ולצרף אסמכתאות בדבר הטענות הנטענות בפניה.

יש לוודא קבלת ההודעה באמצעות קבלת אישור חוזר בדואר אלקטרוני.

עותק מהחלטת ועדת המכרזים בנושא הפניה תשלח לפונים בהתאם לפרטים שמסרו בפנייתם.