ג'וינט ישראל: הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד

ג'וינט ישראל: הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד

22/01/2019

בהתאם להוראות תקנות 3(29) ו- 3א(א) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג – 1993, מודיעה בזאת ועדת המכרזים של ג'וינט ישראל חל"צ (להלן: "הג'וינט") כי בכוונת הג'וינט להתקשר עם איתן כל אחד יכול בע"מ לצורך הפעלת תכנית  קידום ספורט לאנשים עם מוגבלות על הרצף האוטיסטי.

 תיאור תוכנית ועיקרי ההתקשרות:

1. תאור כללי של התוכנית:

  • במסגרת תכנת קידום ספורט לאנשים עם מוגבלות, אנו מפתחים מספר צורות התערבות שהמרכזית בהן היא השותפות עם משרד התרבות והספורט ורשויות מקומיות בתוכנית "שווים בספורט".
  • ואולם ישנם אנשים עם מוגבלות, שאינם יכולים להשתלב בפעילות גופנית בתשתיות הקהילתיות הכלליות ואף לא במסגרות של אנשים עם מוגבלות, כגון מועדונים חברתיים של משרד הרווחה או בעמותות שמציעות פעילות גופנית בקבוצה.
  • עבור אוכלוסיה זו פיתחה איתן כל אחד יכול תכנית ייחודית ומותאמת אישית, הכוללת בניית תכנית יעדים אישית לכל מתאמן ע"י מאמן אישי וקידום כישורי חיים והתנהגות באמצעות ספורט נגיש ומותאם.

2. השותפים בתוכנית: ג'וינט- ישראל מעבר למגבלות, משפחת הורביץ- חברי בורד בג'וינט ואיתן כל אחד יכול.

3. תקופת ההתקשרות: 1.1.2019 – 31.12.2020

4. סה"כ עלות התוכנית: 135,000 ₪ (המחזור הכספי של איתן כל אחד יכול מעל 1 מיליון ₪).

5. סכום השתתפות הג'וינט: 135,000 ₪

הנימוקים:

א. איתן כל אחד יכול, הינו עסק חברתי, שהוקם לפני כשנתיים וחצי, על מנת לתת מענה מעצים לאותם נערים ובוגרים על הרצף האוטיסטי ולקדם את תחושת המסוגלות העצמית והכישורים החברתיים באמצעות הספורט.

ב. נכון למועד הגשת בקשה זו, מדובר בגוף היחיד הנותן מענה לאוכלוסיה עם מוגבלות בדרך של אימונים אישיים ומותאמים עבור כל משתתף/פת עם התמחות באנשים על הרצף האוטיסטי והתנהגות מאתגרת לשילוב בקבוצה.

ג. בשנת 2018 זיהינו את הפוטנציאל של התוכנית שפותחה ע"י איתן כל אחד יכול וסייענו במימון הפעילות וכן ליווינו את מנהלי החל"צ, הן ברמה המקצועית והן כספית, באמצעות תרומה של משפחת הורביץ (ללא כספי ממשלה).

ד. אנו מעוניינים להתקשר עם איתן כל אחד יכול לצורך המשך הפעלת התוכנית למשך שנתיים נוספות. במקביל, אנו מקדמים מיזם משותף של איתן כל אחד יכול עם מנהל מוגבלויות במשרד הרווחה במטרה להטמיע את השירות עבור אנשים עם מוגבלות, שאינם יכולים לממן אימון אישי ושלא מתאימים לשילוב בקבוצה.

ה. בשנתיים הקרובות, בכוונתנו לתקצב את הפעילות של איתן כך שסכום התמיכה יירד משנה לשנה ונעזור לאיתן כל אחד יכול לפתח יציבות פיננסית וצמיחה שלא תהיה תלויה בליווי של הג'וינט, במקביל לליווי מקצועי לשיפור השירות.

התקציב לשנת 2019: 73,480 ₪

התקציב לשנת 2020: 61,520 ₪

אדם הסבור, כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות אל הג'וינט בנושא באמצעות הדואר האלקטרוני (לכתובת: rotemph@jdc.org) וזאת לא יאוחר מיום  10.2.2019 ולהודיע כי קיים ספק אחר המסוגל להפעיל את התוכנית בתנאים האמורים ובהתאם לתקנות חובת המכרזים.

לכל פניה כאמור יש לצרף את פרטיו המלאים של הפונה (לרבות שם מלא, כתובת, ומספרי טלפון) וכן את פרטיו של הספק האחר, ולצרף אסמכתאות בדבר הטענות הנטענות בפניה.

יש לוודא קבלת ההודעה בטלפון: 02-6557200 או באמצעות קבלת אישור חוזר בדואר אלקטרוני.

עותק מהחלטת ועדת המכרזים בנושא הפניה תשלח לפונים בהתאם לפרטים שמסרו בפנייתם.