ג'וינט ישראל: הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד

ג'וינט ישראל: הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד

24/01/2019
בהתאם להוראות תקנות 3(29) ו- 3א(א) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג – 1993, מודיעה בזאת ועדת המכרזים של ג'וינט ישראל חל"צ (להלן: "הג'וינט") כי בכוונת הג'וינט להתקשר עם חברת מימון פיננסי חברתי ישראל בע"מ חל"צ" (להלן: "SFI"), לצורך קבלת שירותי בדיקת היתכנות להפעלת אג"ח בנושא הנגשת השימוש בתחבורה ציבורית לאנשים עם מוגבלות.
 
עיקרי ההתקשרות:
 
1. תיאור כללי של שירותי הייעוץ – בדיקת היתכנות להפעלת איגרת חוב חברתית בנושא הנגשת השימוש בתחבורה ציבורית לאנשים עם מוגבלות. 
 
ניסיון העבר בארץ ובעולם מלמד כי התערבויות המיושמות יחד עם תכנית אסטרטגית מהוות גורם מניע להגברת השימוש באמצעי תחבורה ציבוריים ובכך מגבירות את תחושת העצמאות ואת איכות הפעילות היומיומית של אנשים עם מוגבלות.
על רקע אתגרים אלו, ישנה חשיבות להקמת פרויקט להנגשת השימוש בתחבורה ציבורית, פרויקט אשר ירחיב את הניידות העצמאית של אוכלוסייה זו, באמצעות הפעלת תכנית הכוללת רכישת מיומנויות לנסיעה עצמאית בתחבורה וגיוס כספי משקיעים לשם קידום פתרון להנגשת התחבורה הציבורית בארץ לציבור האנשים עם המוגבלות.
 
במסגרת בדיקת ההיתכנות נפעל בשלושה שלבים:
שלב א:  העמקת ההבנה אודות הנגשת השימוש בתחבורה ציבורית לאנשים עם מוגבלות בישראל (מיפוי החסמים ובחירת קהלי היעד, זיהוי וגיבוש ההתערבות, זיהוי חסמים להשתתפות בתכנית).
שלב ב: מידול כלכל וזיהוי בעלי העניין והגורמים המשלמים (ניתוח המשמעויות הכלכליות של היעדר הנגישות בתחב"צ, זיהוי בעלי העניין)
שלב ג: מידול פיננסי, פיתוח כלי מדידה ועניין בקרב משקיעים פוטנציאליים (גיבוש כלי למדידת הצלחה בתכנית, עיצוב כלי השקעה). 
 
2. ההתקשרות תהיה למשך תקופה של שנה מיום חתימת החוזה בין הצדדים.
 
3. סה"כ עלות הפרויקט: 124,000 ₪ 
 
4. סכום השתתפות הג'וינט: 124,000 ₪ 
 
5. סכום השתתפות המפעיל: אין
 
6. הנימוקים להתקשרות עם SFI:   
 
א׳‏. הגוף היועץ הינו חברה לתועלת הציבור המקדמת חדשנות בתחום המימון החברתי, תוך יצירת כלים חדשניים הנותנים מענה לצרכים חברתיים דחפים בישראל. SFI שמה לעצמה למטרה לשמש כמתווך החברתי-כלכלי הראשון, ונכון להיום, היחידי במדינת ישראל, המבקש להביא לשיפור לנושאים חברתיים רבים, תוך השאת תשואות חברתיות וכלכליות למשקיעים. 
ב׳‏. SFI מלווה ארגונים חברתיים, קרנות פילנטרופיות ומשקיעים חברתיים המעוניינים בהשגת תוצאות חברתיות מדידות ובתשואה חברתית, לצד התשואה הכלכלית.
ג׳‏. SFI מציעה שירותי ייעוץ וליווי התומכים ביצירת כלים ועסקאות בסקטור השקעות האימפקט בישראל, כאשר התמחותם כוללת בחינת כדאיות ליצירת כלי השקעות לפתרון בעיה חברתית (לענייננו, היעדר מודל מימוני בר-קיימא לפתרון דיור בקהילה עבור אנשים עם מוגבלות), פיתוח קרנות אימפקט על פי מתודולוגיות מקובלות ברחבי העולם, תוך התייחסות למידול פיננסי המכוון למקסום ומדידת השפעה חברתית באופן כמותי.
ד׳‏. SFI הינה חברה מייסדת ב - Social Finance Global Network וכן מרכזת את פעילות ה- National Advisory Board  להשקעות חברתיות בישראל.
ה׳‏. צוות SFI  כולל, באופן ייחודי שאינו קיים בארץ, 14 אנשי מקצוע מהשורה הראשונה בתחומי הפיננסים, מחקר עם התמחות בעולם התוכן החברתי, הפעלת תכניות חברתיות וכמובן, ייעוץ. 
ו׳‏. שילוב של אותן התמחויות של SFI: השאת תשואות חברתיות וכלכליות למשקיעים, לצד התמחות ביצירת כלי השקעות לפתרון בעיות חברתיות וכמובן התמחות במידול פיננסי, הם אלו שכה רלוונטיים ומתכתבים באופן טבעי ואף ייחודי עם בקשה זו, המבקשת למצוא את אותו מקור/מודל מימוני רחב, שיהיה בו כדי לתת מענה בעל ההשפעה הרחבה ביותר לבעיית של היעדר הנגישות לתחבורה ציבורית לאנשים עם מוגבלות.  
 
אדם הסבור, כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות אל הג'וינט בנושא באמצעות הדואר האלקטרוני (לכתובת: idog@jdc.org) וזאת לא יאוחר מיום  14.2.2019  ולהודיע כי קיים ספק אחר המסוגל לספק לחברה את השירותים הנדרשים בתנאים האמורים ובהתאם לתקנות חובת המכרזים.
 
לכל פניה כאמור יש לצרף את פרטיו המלאים של הפונה (לרבות שם מלא, כתובת, ומספרי טלפון) וכן את פרטיו של הספק האחר, ולצרף אסמכתאות בדבר הטענות הנטענות בפניה.
 
יש לוודא קבלת ההודעה בטלפון: 02-6557218 או באמצעות קבלת אישור חוזר בדואר אלקטרוני.
 
עותק מהחלטת ועדת המכרזים בנושא הפניה תשלח לפונים בהתאם לפרטים שמסרו בפנייתם.