ג'וינט – ישראל מעבר למגבלות: הזמנה לקבלת הצעות לביצוע מחקר מלווה להערכת התכנית "להיות סטודנט"

ג'וינט – ישראל מעבר למגבלות: הזמנה לקבלת הצעות לביצוע מחקר מלווה להערכת התכנית "להיות סטודנט"

19/02/2019
1. מוזמנות בזה הצעות לביצוע מחקר מלווה להערכת תכנית "להיות סטודנט", מטעם "ישראל מעבר למגבלות", שהינה שותפות בין מדינת ישראל, ג'וינט ישראל וקרן משפחת רודרמן (להלן: "ישראל מעבר למגבלות"). 
 
2. תנאי סף:
א׳‏. המציע מחזיק באישור בר-תוקף על ניהול ספרים כדין לפי חוק עסקאות עם גופים ציבוריים (תשל"ו-1976).  
ב׳‏. המציע עומד בדרישות החוק לגבי העסקת עובדים והתקשרות עם גופים ציבוריים. אם מדובר בתאגיד שהוא עמותה או חל"צ,  המציע מחזיק באישור ניהול תקין לשנת 2019.
ג׳‏. המציע או החוקר הראשי  מטעמו הינו בעל ניסיון בביצוע של לפחות שני מחקרים בתחום של שילוב אנשים עם מוגבלות בשירותים אוניברסאליים.
ד׳‏. לרשות המציע עומד צוות, בזמינות גבוהה וגמישה, של חוקר ראשי  וצוות חוקרים לצורך קיום ראיונות עם הנחקרים במוסדות האקדמיים, ולצורך קיום פגישות עם צוות רכזי התכנית, וכל גורם אחר המעורב בתכנית.  
 
3. מודעה זו הינה בלתי נפרדת מכלל מסמכי הקול קורא ואין בה כדי לגרוע מהתנאים המפורטים במסמכי הקול קורא, אלא להוסיף עליהם. 
 
4. "ישראל מעבר למגבלות" אינה מתחייבת לערוך הליך מכל סוג שהוא ואינה מתחייבת לפנות במסגרת ההליך לאיזה מן המציעים אשר יציגו מועמדות. 
 
5. לצורך קבלת ההזמנה לקבלת הצעות לביצוע המחקר, יש לפנות אל מיה שניידר, רכזת ארצית של תכנית "להיות סטודנט", בדוא"ל  MayaSc@jdc.org 
 
6. המועד האחרון להגשת הצעות:  24.3.2019.
 
7. מודעה זו מתפרסמת גם ב -  www.jdc.org.il