ג'וינט ישראל: הליך לקבלת הצעות לספק שיווק דיגיטלי

ג'וינט ישראל: הליך לקבלת הצעות לספק שיווק דיגיטלי

20/02/2019
1. מוזמנות בזה הצעות למתן שירותי פרסום ושיווק אינטראקטיבי ודיגיטלי  (להלן: "השירותים") למזמין ולגופים/העמותות והחברות המאוגדות תחתיו (אשל, אשלים, תב"ת, ישראל מעבר למוגבלות, אלכ"א וכו'). 
 
2. תקופת ההסכם היסודית הינה ל-12 חודשים, עם אופציה למזמין להאריך את תוקפו של ההסכם, באותם תנאים ובשינויים המחויבים לתקופות נוספות על פי שיקול דעתו.
 
3. תנאי סף:
כתנאי סף להשתתפות בהליך, על המציע לעמוד בדרישות הבאות:
א׳‏. למציע  ניסיון של 3 שנים באספקת שירותי שיווק דיגיטלי, עיצוב ופרסום. 
ב׳‏. המציע בעל ניסיון בטיפול בתקציבי שיווק דיגיטלי בפייסבוק של לפחות 3 גופים (בהיקף תקציב שנתי של 100,000 ₪ כל אחד) במהלך השנתיים האחרונות.
ג׳‏. המציע בעל ניסיון בטיפול בתקציבי שיווק דיגיטלי בגוגל של לפחות 3 גופים (בהיקף תקציב שנתי של 100,000 ₪ כל אחד) במהלך השנתיים האחרונות.
ד׳‏. המציע הוא תאגיד המאוגד כדין בישראל בידיו כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות עם גופים ציבוריים.
ה׳‏. על המציע לעמוד בדרישות החוק לגבי העסקת עובדים. 
ו׳‏. ככל שיוזמן לפגישה עם המזמין– על המציע להציג פרזנטציה הכוללת את הנתונים הבאים:
1. פירוט ניסיון המציע ומנהל הלקוח / איש הקשר אשר יעבוד ישירות מול ג'וינט ישראל
2. התרשמות ממתודולוגיה וקריאטיביות – באמצעות הצגת תיק עבודות. בחלק זה המציע נדרש להציג קמפיינים/ פעילויות שיווקיות בפייסבוק ובגוגל (תוך מיקוד בתכנון, בדאטה ובתוצאות).
 
3. מודעה זו הינה בלתי נפרדת מכלל מסמכי המכרז ואין בה כדי לגרוע מהתנאים המפורטים במסמכי המכרז, אלא להוסיף עליהם. 
 
4. המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
 
5. קבלת מסמכי המכרז תעשה בפניה בדוא"ל אל הכתובת: tamirsh@jdc.org 
 
6. ההצעות תיערכנה בשפה העברית ותוכנסנה במעטפה סגורה וחלקה לתיבת המכרזים בבנין הג'וינט - גבעת רם, ירושלים, וזאת עד ליום 24.3.19 בשעה 08:00. על המעטפה ירשם: "שיווק דיגיטלי – ג'וינט ישראל".