ג'וינט אשל: מכרז למתן שירותי תרבות ופנאי לניצולי שואה

ג'וינט אשל: מכרז למתן שירותי תרבות ופנאי לניצולי שואה

27/02/2019
1. אשל האגודה לתכנון ופיתוח שירותים למען הזקן בישראל ע"ר (להלן: "המזמין" או "אשל") מזמינה בזאת, קבלת הצעות למתן שירותי תרבות ופנאי לניצולי שואה.
מטרת ההתקשרות - הנגשת מופעי תרבות לניצולי שואה ברחבי הארץ, בדגש על פריפריה גיאוגרפית וחברתית,  מתוך תפיסה כי יציאה מהבית למופעי תרבות מהווה מסגרת למפגשי היכרות לאוכלוסייה בעלת רקע והיסטוריה דומים ומאפשרת יציאה משגרת היומיום, לחוויה חברתית – תרבותית מיוחדת.
 
2. תקופת ההסכם הינה ל – 24 חודשים, החל ממועד החתימה על הסכם התקשרות. למזמין שמורה אפשרות להאריך את תקופת ההסכם לתקופה נוספת של שנה אחת, תוך הגדלת התקציב בהתאמה, הכל באופן ובמועדים שיקבעו על ידו ועל פי שיקול דעתו הבלעדי.
 
3. התקציב המוקצה לשירותים בכל שנה קלנדרית עומד על סך של עד 300,000 ₪ (כולל מע"מ, אם וככל שיחול). 
 
4. תנאי סף להשתתפות במכרז: 
4.1. על המציע להחזיק באישור תקף על ניהול ספרים כדין לפי חוק עסקאות עם גופים ציבוריים (תשל"ו -1976).
4.2. אם המציע הוא מלכ"ר (עמותה, חל"צ, נאמנות), עליו להחזיק באישור בר תוקף על ניהול תקין מאת רשות התאגידים.
4.3. על המציע לעמוד בדרישות החוק לגבי העסקת עובדים, ולהגיש תצהיר חתום בדבר קיום דיני עבודה - תנאי להעסקה עם גוף ציבורי, בהתאם להוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976.
4.4. על המציע להיות בעל ניסיון במתן שירותי תרבות כגון הצגות ומופעי מוסיקה ו/או בעל תשתיות תרבות קיימות,  כגון: 
4.4.1. גופים העוסקים בהפקת אירועי תרבות.
4.4.2. גופים העוסקים בשיווק ומכירת מופעי תרבות.
4.4.3. גופים המייצגים אמנים או יוצרים.
4.4.4. מוסדות תרבות.
4.5. על המציע להיות בעל יכולת למתן השירותים בפריסה ארצית, בדגש על פריפריה.
 
5. מודעה זו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ואין בה כדי לגרוע מהתנאים המפורטים במסמכים אלה. 
 
6. תאום קבלת מסמכי ההליך לקבלת הצעות יעשה מול רחל נחמיה בטל' מס' 02-6557129 בימים א'-ה' בין השעות 9:00-15:00, או בדוא"ל RachelN@jdc.org  .
 
7. הצעות תיערכנה בשפה העברית ותוגשנה במעטפה סגורה בבניין ג'וינט ישראל - גבעת רם בירושלים וזאת עד ליום  31.3.19 בשעה 14:00
מודעה זו מתפרסמת גם באתר ג'וינט אשל: www.eshelnet.org.il.