ג'וינט ישראל אשלים: מכרז להפעלת תכניות לצעירים במצבי סיכון

ג'וינט ישראל אשלים: מכרז להפעלת תכניות לצעירים במצבי סיכון

04/03/2019
1. מוזמנות בזה הצעות ע"י ג'וינט ישראל ואשלים - העמותה לתכנון ולפיתוח שירותים למען ילדים ובני נוער בסיכון (להלן: "המזמין") להפעלת תכניות לצעירים במצבי סיכון (להלן: "התוכנית"). התוכנית הינה יוזמה של המזמין בשותפות עם משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, המוסד לביטוח לאומי וכן משרדים נוספים, שעניינה הקמת תוכנית לאומית לקידום צעירות וצעירים בגילאי 26-18 הנמצאים במצבי סיכון, כמפורט בהחלטת הממשלה, מס' 2014 מיום 30/10/16.
 
2. ניתן להגיש הצעה באמצעות שני גופים ובלבד שיעמדו בתנאים המפורטים במסמכי המכרז.
 
3. תקופת ההסכם היסודית תהיה, למשך 24 חודשים מיום חתימת ההסכם, עם אופציה למזמין להאריך את תוקפו של ההסכם באותם תנאים ובשינויים מחייבים ב-2 תקופות נוספות של 12 חודשים בכל פעם (סה"כ 48  חודשים). 
 
4. תנאי סף להשתתפות במכרז:
א׳‏. על המציע להיות תאגיד הרשום בישראל על פי הוראות הדין הנוגעות לענין המנהל ספרים כדין. 
 
ב׳‏. על המציע להיות בעל נסיון בהפעלת תכניות חברתיות, חינוכיות ו/או קהילתיות עבור גופים ציבוריים (משרדי ממשלה ו/או רשויות מקומיות) בפריסה ארצית (בלפחות 3 מחוזות ממשלתיים שונים), של שלוש שנים לפחות בחמש השנים האחרונות הקודמות למועד פרסום מכרז זה. 
 
ג׳‏. על המציע להיות בעל מחזור כספי של 3,000,000 ש"ח לפחות בכל אחת מהשנים  –2017-2015. 
 
ד׳‏. על המציע לעמוד בדרישות החוק לגבי העסקת עובדים. 
 
ה׳‏. על המציע להתחייב להעמיד רפרנט מטעמו וממקורותיו, שיהווה איש קשר עם המזמין מחד, ועם הגופים הנוספים המעורבים בתוכנית מאידך, לתפעול הנושאים האדמיניסטרטיביים בתוכנית.
 
ו׳‏. על המציע להיות בעל יכולת תזרימית למימון ביניים של הפרויקט למשך רבעון לפחות, בסך של עד 300,000 ש"ח.
 
ז׳‏. על המציע לצרף להצעתו התחייבות, לפיה הוא ימלא את כל הדרישות לגבי בטחון ואבטחת הידע ולגבי שמירה על סודיות.
 
5. מודעה זו הינה בלתי נפרדת מכלל מסמכי המכרז ואין בה כדי לגרוע מהתנאים המפורטים במסמכי המכרז, אלא להוסיף עליהם. 
 
6. המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
 
7. לקבלת מסמכי המכרז נא לפנות לגב' אושרת דקל זגורי באמצעות פנייה במייל לכתובת oshratdz@jdc.org, טל' 02-6557522.
 
8. ההצעות תיערכנה בשפה העברית ותוכנסנה במעטפה סגורה וחלקה לתיבת המכרזים בבנין הג'וינט - גבעת רם, ירושלים, וזאת עד ליום 31.3.2019  בשעה 14:00. על המעטפה ירשם: "מכרז תכניות לצעירים במצבי סיכון".