ג'וינט אשל: הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד

ג'וינט אשל: הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד

14/04/2019
בהתאם להוראות תקנות 3(29) ו- 3א(א) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג – 1993, מודיעה בזאת ועדת המכרזים של אשל (להלן: "אשל") כי בכוונת אשל להתקשר עם חברת מימון פיננסי חברתי ישראל בע"מ חל"צ SFI לצורך  בדיקת התכנות להפעלת אגרת חוב חברתית בנושא שיקום ושימור תפקוד לנדחי גמלת סיעוד.   
 
תאור תוכנית ועיקרי ההתקשרות:
 
תאור כללי של התוכנית: 
 
בישראל כל שנה מתקבלות כ 80,000 בקשות לגמלת סיעוד. כ-40,000 בקשות נדחות בשנה. הסיבה העיקרית לדחייה – אי עמידה במבחן ADL כלומר, קיימת הדרדרות תפקודית אך לא מספיק חריפה כדי לקבל סיוע במסגרת חוק סיעוד.
 
המענים הקיימים היום לנדחי חוק סיעוד אינם מספקים; בהיעדרם, נגרמת הדרדרות תפקודית שאף יכולה להגיע למצב סיעודי. 
תכנית מניעת הדרדרות ודחיקת תלות בקרה נדחי חוק סיעוד נועדה לבצע תהליך של בדיקת התכנות, ללמידת הסוגיה ומאפייניה, למידת המשמעות הכלכליות שלה וקידום פתרון ישים באמצעות אג"ח חברתי
 
 
1. השותפים בפרוייקט:  בתהליך מול משרד הבריאות וקרן סיעוד ביטוח לאומי
שותפים מקצועיים: ביטוח לאומי, משרד הבריאות, מכון ברוקדייל
 
2. תקופת ההתקשרות: שנה, מיום חתימת ההסכם.
 
3. סה"כ עלות הפרוייקט: עד 220,000 ₪ 
 
4. סכום השתתפות אשל: עד 220,000 ₪ 
 
5. סכום השתתפות היועץ:  - 
העתק מחוות דעתה של אירה ליפסקי מנהלת תחום שיקום ושימור תפקוד אשל, מופיעה באתר האינטרנט של הג'וינט – jdc.org.il.
 
אדם הסבור, כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות אל אשל בנושא באמצעות הדואר האלקטרוני (לכתובת: irali@jdc.org) וזאת לא יאוחר מיום  12.5.2019 ולהודיע כי קיים ספק אחר המסוגל לספק לחברה את השירותים הנדרשים בתנאים האמורים ובהתאם לתקנות חובת המכרזים.
 
לכל פניה כאמור יש לצרף את פרטיו המלאים של הפונה (לרבות שם מלא, כתובת, ומספרי טלפון) וכן את פרטיו של הספק האחר, ולצרף אסמכתאות בדבר הטענות הנטענות בפניה.
 
יש לוודא קבלת ההודעה בטלפון: 0545657109  או באמצעות קבלת אישור חוזר בדואר אלקטרוני.
 
עותק מהחלטת ועדת המכרזים בנושא הפניה תשלח לפונים בהתאם לפרטים שמסרו בפנייתם.