ג'וינט ישראל – מכון אלכ"א: מכרז לפיתוח והפקת קורס מקוון

ג'וינט ישראל – מכון אלכ"א: מכרז לפיתוח והפקת קורס מקוון

08/05/2019

1.  מוזמנות בזה הצעות ע"י ג'וינט ישראל – מכון אלכא למנהיגות וממשל(להלן: "המזמין") לקבלת הצעות להפקת "קורס חלון לממשל" (להלן: "הקורס")- קורס מקוון בנושא עבודת הממשל. הקורס ייבנה על גבי פלטפורמת הקמפוס של המטה לישראל דיגיטלית, המשרד לשוויון חברתי.

2.  תקופת ההתקשרותהינהמיום חתימת ההסכם ועד ליום 31 בדצמבר 2020. למזמין שמורה אפשרות להאריך את תקופת ההסכם, הכול באופן ובמועדים שיקבעו על ידו ועל פי שיקול דעתו הבלעדי.

3.  תנאי סף להשתתפות במכרז:

    א.     על המציע להיות תאגיד הרשום בישראל על פי הוראות הדין הנוגעות לעניין, המנהל ספרים כדין ואם הוא עמותה או חל"צ - גם מחזיק באישור ניהול תקין תקף.

    ב.      על המציע לעמוד בדרישות החוק לגבי העסקת עובדים.

    ג.      המציע בעל ניסיון של שנתיים לפחות, בפיתוח והפקת קורסים מקוונים במערכות לניהול למידה מובנות (LMS).

    ד.      המציע בעל ניסיון מוכח בהפקת תוצרים בעלי מרכיבי למידה מגוונים ללמידה מקוונת (סרטונים, אנימציה, אינפוגרפיקה, מצגות, דרכים לתרגול החומר ועוד).

    ה.     במידה ולצוות פיתוח הקורס אין ניסיון בפיתוח קורסים מקוונים על גבי פלטפורמת המבוקשת תידרש השתתפות הצוות בהכשרות בהכשרה בת יומיים.

4.  מודעה זו הינה בלתי נפרדת מכלל מסמכי המכרז ואין בה כדי לגרוע מהתנאים המפורטים במסמכי המכרז, אלא להוסיף עליהם.

5.  המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

6.  לקבלת מסמכי המכרז נא לפנות לשילת בן שמחון לכתובת מייל  ShilatB@jdc.orgטל02-6557169 .

ההצעות תיערכנה בשפה העברית ותוכנסנה במעטפה סגורה וחלקה לתיבת המכרזים בבנין הג'וינט - גבעת רם, ירושלים, וזאת עד ליום 6.6.2019 בשעה 14:00. על המעטפה ירשם: "מכרז לפיתוח והפקת קורס מקוון עבור מכון אלכא למנהיגות וממשל".