ג'וינט ישראל – מכון אלכ"א: מכרז הערכה ומדידה – מיזם קהילות דיגיטליות

ג'וינט ישראל – מכון אלכ"א: מכרז הערכה ומדידה – מיזם קהילות דיגיטליות

15/05/2019
1. מוזמנות בזה הצעות ע"י ג'וינט ישראל – מכון אלכא למנהיגות וממשל (להלן: "המזמין") לקבלת הצעות לקבל הצעות לבניית "הערכה ומדידה למיזם קהילות דיגיטליות" מטרת השירותים היא לבחון את אפקטיביות והשפעת המיזם בשלביו השונים וליצור תשתית מדידה והערכה לקראת קול קורא לכלל הרשויות בישראל ועוד.
 
2. תקופת ההתקשרות: מיום חתימת ההסכם ועד ליום 31 בדצמבר 2020. למזמין שמורה אפשרות להאריך את תקופת ההסכם, הכול באופן ובמועדים שיקבעו על ידו ועל פי שיקול דעתו הבלעדי.
 
3. תנאי סף להשתתפות במכרז:
א׳‏. על המציע להיות תאגיד הרשום בישראל על פי הוראות הדין הנוגעות לעניין, המנהל ספרים כדין ואם הוא עמותה או חל"צ - גם מחזיק באישור ניהול תקין תקף.
ב׳‏. ניסיון מוכח בעבודה עם גופים ממשלתיים ובליווי צוותים בין מגזריים בתהליך של מדידה והערכה.
ג׳‏. ניסיון ויכולת מוכחים בשימוש בכלי ביג דאטה וכלי BI המאפשרים יכולות ניתוח ועיבוד נתונים ברמה גבוהה.
ד׳‏. ניסיון מוכח במחקר של אוכלוסיות ומגזרים שונים בחברה הישראלית, בדגש על הפריפריה החברתית והגאוגרפית של מדינת ישראל.
 
4. ניתן להגיש הצעה באמצעות שני גופים, ובלבד שיעמדו בתנאים המפורטים במסמכי המכרז.
 
5. מודעה זו הינה בלתי נפרדת מכלל מסמכי המכרז ואין בה כדי לגרוע מהתנאים המפורטים במסמכי המכרז, אלא להוסיף עליהם. 
 
6. המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
 
7. לקבלת מסמכי המכרז נא לפנות לשילת בן שמחון לכתובת מייל ShilatB@jdc.org 
טל 02-6557169 .
 
8. ההצעות תיערכנה בשפה העברית ותוכנסנה במעטפה סגורה וחלקה לתיבת המכרזים בבנין הג'וינט - גבעת רם, ירושלים, וזאת עד ליום 18.6.2019 בשעה 12:00. על המעטפה ירשם: "מכרז הערכה ומדידה – מיזם קהילות דיגיטליות עבור מכון אלכא למנהיגות וממשל"