ג'וינט ישראל - מכון אלכ"א: הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד

ג'וינט ישראל - מכון אלכ"א: הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד

27/05/2019
בהתאם להוראות תקנות 3(29) ו- 3א(א) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג – 1993, מודיעה בזאת ועדת המכרזים של ג'וינט ישראל חל"צ (להלן: "הג'וינט") כי בכוונת הג'וינט להתקשר עם "המכון הישראלי למדיניות טכנולוגיה" נציגה הישראלי של The Future of Privacy Education and Innovation Foundation (״FPF״) בפטור ממכרז לטובת בחינת סוגיית האתיקה בעידן הדיגיטלי - בשדה הרווחה.
 
תאור תכנית ועיקרי ההתקשרות:
 
במסגרת שותפות אלכא – שותפות בין ג'וינט אלכא לשבעה משרדי ממשלה ומיזם "רווחה דיגיטלית" ישנו רצון לקדם ולבחון את סוגיית האתיקה בעידן הדיגיטלי - בשדה הרווחה. לשם כך אנו מבקשים לבצע מחקר בנושא ולפנות למכון הישראלי למדיניות טכנולוגיה ולעו"ד לימור שמרלינג מגזניק העומדת בראשו. 
"המכון הישראלי למדיניות טכנולוגיה"  יסייעו למכון למקד את הסוגיות האתיות העיקריות שידונו במסגרת התהליך וימופו בסקירה. הצעותיהם לאתגרים שעשויים להילוות למעבר לדיגיטציה במרחב שירותי הרווחה כוללות מימוש תופעות של פגיעה בחירות, כבוד האדם, אוטונומיה, פרטיות, מניעת אפליה, הוגנות וצדק חברתי. המחקר יתאר וידגים אתגרים אלו בהפעלת כלים דיגיטליים בשירותי הרווחה.
"המכון הישראלי למדיניות טכנולוגיה"  ינהל את הפרויקט, יבצע את המחקר והכתיבה, ויעמיד לרשות הפרויקט משאבי ניהול, ומחקר לרבות עמית/ת מחקר בעל/ת כישורים מתאימים. למכון נגישות למומחים מקצועיים ואפשרות שימוש בחומרים שהופקו ונכתבו על ידי  FPF בתחומים הרלוונטים, בהם יעשה שימוש לפי צרכי הפרויקט.
בתום השלמת טיוטה ראשונה של הסקירה, יתקיים מפגש שולחן עגול עם נציגי השלטון המרכזי והשלטון המקומי הרלוונטיים, לקבלת עמדתם ביחס לנושאים והאתגרים הנחקרים.
 
1. ההתקשרות תהיה למשך התקופה של: 31.12.2019 – 20.6.2019
2. סה"כ עלות הפרוייקט: 70,000 ₪
3. סכום השתתפות הג'וינט: 60,000 ₪
 
 
העתק מחוות דעתה של ענבר אלמגור , ראש תחום דיגיטציה במכון אלכא למנהיגות וממשל בג'וינט, מופיע כאן.
 
אדם הסבור, כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות אל הג'וינט בנושא באמצעות הדואר האלקטרוני (לכתובת: shilatb@jdc.org.il) וזאת לא יאוחר מיום 17.6.2019 ולהודיע כי קיים ספק אחר המסוגל לספק לחברה את השירותים הנדרשים בתנאים האמורים ובהתאם לתקנות חובת המכרזים.
 
לכל פניה כאמור יש לצרף את פרטיו המלאים של הפונה (לרבות שם מלא, כתובת, ומספרי טלפון) וכן את פרטיו של הספק האחר, ולצרף אסמכתאות בדבר הטענות הנטענות בפניה.
 
יש לוודא קבלת ההודעה בטלפון: 02-6557169 או באמצעות קבלת אישור חוזר בדואר אלקטרוני.
 
עותק מהחלטת ועדת המכרזים בנושא הפניה תשלח לפונים בהתאם לפרטים שמסרו בפנייתם.