ג'וינט אשל: הזמנה לקבלת הצעות לביצוע מחקר מלווה להערכת התכנית "השיבה הביתה"

ג'וינט אשל: הזמנה לקבלת הצעות לביצוע מחקר מלווה להערכת התכנית "השיבה הביתה"

30/05/2019
1. מוזמנות בזה הצעות לביצוע מחקר מלווה להערכת תכנית "השיבה הביתה", מטעם "אשל", שהינה שותפות בין מדינת ישראל וג'וינט ישראל.
2. תנאי סף
   א׳‏. המציע או מנהל המחקר מטעמו הוא בעל ניסיון מקצועי בביצוע מחקרים בשניים או יותר מהנושאים הבאים: 
  • שותפויות בין מגזריות – בדגש על משרד הבריאות
  • שירותים בתחום הזקנה – בדגש על שירותים בקהילה
  • כלכלת בריאות
  ב׳‏. המציע או מנהל המחקר מטעמו הוא בעל הכרות עם תחומי התוכן של זקנה
  ג׳‏. מנהל המחקר מטעם המציע הינו בעל תואר מוסמך (MA) לפחות ממוסד אקדמי מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה.
  ד׳‏. המציע מחזיק באישור בר-תוקף על ניהול ספרים כדין לפי חוק עסקאות עם גופים ציבוריים (תשל"ו-1976).  
  ה׳‏. המציע עומד בדרישות החוק לגבי העסקת עובדים והתקשרות עם גופים ציבוריים. 
  ו׳‏. אם מדובר בתאגיד שהוא עמותה או חל"צ, על המציע להחזיק באישור ניהול תקין לשנת 2019.
3. מודעה זו הינה בלתי נפרדת מכלל מסמכי ההזמנה לקבלת הצעות ואין בה כדי לגרוע מהתנאים המפורטים במסמכי הקול קורא, אלא להוסיף עליהם. 
4. "אשל" אינה מתחייבת לערוך הליך מכל סוג שהוא ואינה מתחייבת לפנות במסגרת ההליך לאיזה מן המציעים אשר יציגו מועמדות. 
5. לצורך קבלת ההזמנה לקבלת הצעות לביצוע המחקר, יש לפנות אל ג'נסי בנבנישתי, מנהלת ה תכנית "השיבה הביתה", בדוא"ל  jancibe@jdc.org  .
6. המועד האחרון להגשת הצעות:  10.7.2019