ג'וינט - ישראל מעבר למגבלות: הזמנה לקבלת הצעות לביצוע מיפוי של פתרונות, צרכים וחסמים המשפיעים על נידות אנשים עם מוגבלות בתחבורה

ג'וינט - ישראל מעבר למגבלות: הזמנה לקבלת הצעות לביצוע מיפוי של פתרונות, צרכים וחסמים המשפיעים על נידות אנשים עם מוגבלות בתחבורה

04/06/2019
1. מוזמנות בזה הצעות לביצוע מיפוי של פתרונות, צרכים וחסמים המשפיעים על נידות אנשים עם מוגבלות בתחבורה , מטעם "ישראל מעבר למגבלות", שהינה שותפות בין מדינת ישראל וג'וינט ישראל וקרן משפחת רודרמן.
תנאי סף
  א׳‏. לחוקר הראשי ניסיון בביצוע לפחות שני מיפויים בסדר גודל דומה בתחום החברתי. (נא לצרף 2 דוגמאות ו-2 ממליצים).
  ב׳‏. המציע מחזיק באישור בר-תוקף על ניהול ספרים כדין לפי חוק עסקאות עם גופים ציבוריים (תשל"ו-1976).  
  ג׳‏. המציע עומד בדרישות החוק לגבי העסקת עובדים והתקשרות עם גופים ציבוריים. לשם הוכחת עמידתו של המציע בתנאי סעיף זה, יש למלא את האישור בנוסח המפורט בנספח ב'.
  ד׳‏. אם מדובר בתאגיד שהוא עמותה או חל"צ, על המציע להחזיק באישור ניהול תקין לשנת 2019.
2. מודעה זו הינה בלתי נפרדת מכלל מסמכי ההזמנה לקבלת הצעות ואין בה כדי לגרוע מהתנאים המפורטים במסמכי הקול קורא, אלא להוסיף עליהם.
3. "ישראל מעבר למגבלות" אינה מתחייבת לערוך הליך מכל סוג שהוא ואינה מתחייבת לפנות במסגרת ההליך לאיזה מן המציעים אשר יציגו מועמדות. 
4. לצורך קבלת ההזמנה לקבלת הצעות לביצוע המיפוי, יש לפנות אל  יקיר פניני-מנדל, בדוא"ל:  yakirp@jdc.org.il
5. המועד האחרון להגשת הצעות:  01.7.2019