ג'וינט ישראל: מכרז להפעלה אדמיניסטרטיבית של התכנית הלאומית להכשרת טכנאים והנדסאים מוסמכים

ג'וינט ישראל: מכרז להפעלה אדמיניסטרטיבית של התכנית הלאומית להכשרת טכנאים והנדסאים מוסמכים

20/06/2019
1. מוזמנות בזה הצעות להפעלה אדמיניסטרטיבית של התכנית הלאומית להכשרת טכנאים והנדסאים מוסמכים.
 
2. התכנית הינה מיזם משותף של המכון הממשלתי להכשרה בטכנולוגיה ומדע (מה"ט), משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים; קרן עזריאלי; עמותת צורים – יוצרים מציאות וג'וינט ישראל. התכנית מנוהלת ומופעלת ע"י ג'וינט ישראל - חל"צ. 
 
3. תקופת ההסכם היסודית הינה מיום חתימת ההסכם עד ה-30.09.2022, עם אופציה למזמין להאריך את תוקפו של ההסכם, באותם תנאים ובשינויים המחויבים לתקופות נוספות, ולא יותר מ-84 חודשים בסה"כ, כולל תקופת ההסכם היסודית, והכל בכפוף להסכם שייחתם בין ממשלת ישראל לבין המזמין להמשך פיתוח שירותים בתחום התעסוקה.
 
1. תנאי סף להשתתפות במכרז:
 א׳‏. על המציע להיות תאגיד הרשום בישראל על פי הוראות הדין הנוגעות לענין, המנהל ספרים כדין. 
 ב׳‏. על המציע להיות בעל ניסיון של שלוש שנים לפחות בין השנים 2018-2013, בהפעלה של שלושה פרויקטים חברתיים בתחומי התעסוקה ו/או השכלה עבור לקוחות חיצוניים, בהיקף של 7,000,000 ₪ לשנה בממוצע כ"א. 
 ג׳‏. על המציע להיות בעל מחזור כספי של 20,000,000 ₪ לפחות, בכל אחת מהשנים 2015-2017 וללא גרעון מצטבר. 
 ד׳‏. על המציע לעמוד בדרישות החוק לגבי העסקת עובדים. 
 ה׳‏. על המציע להעמיד רפרנט מטעמו וממקורותיו, שיהווה איש קשר עם המזמין לשם תפעול הנושאים האדמיניסטרטיביים בתכנית בהיקף של לפחות 100% משרה. 
 
2. מודעה זו הינה בלתי נפרדת מכלל מסמכי המכרז ואין בה כדי לגרוע מהתנאים המפורטים במסמכי המכרז, אלא להוסיף עליהם. 
3. תאום קבלת מסמכי המכרז יעשה מול הגב' שני דדון בטל' מס' 02-6557291, בימים א'-ה' בין השעות 9:00-15:00.
4. ההצעות תיערכנה בשפה העברית ותוגשנה במעטפה סגורה במשרדי המזמין וזאת עד ליום 03.07.2019 בשעה 13:00. על המעטפה ירשם: "מכרז להפעלת התכנית הלאומית להכשרת טכנאים והנדסאים מוסמכים".