ג'וינט אשלים: הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד - בדיקת היתכנות הגיל הרך

ג'וינט אשלים: הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד - בדיקת היתכנות הגיל הרך

21/07/2019
בהתאם להוראות תקנות 3(29) ו- 3א(א) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג - 1993 מודיעה בזאת ועדת המכרזים של אשלים (להלן: "אשלים") כי בכוונת אשלים להתקשר חברת אגורא מדיניות לצורך בדיקת היתכנות לקידום התפתחות מיטבית של ילדים, איכות הטיפול ההורי ואיכות השירותים בחברה החרדית בישראל.
 
העתק מחוות דעתה של נועה בן דוד, מנהלת היחידה לגיל הרך באשלים, מופיע כאן.
 
אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות לאשלים בנושא באמצעות הדואר האלקטרוני (לכתובת: Itamarb@jdc.org) וזאת לא יאוחר מיום 7.8.2019 להודיע כי קיים ספק אחר המסוגל לספק לאשלים את השירותים הנדרשים בתנאים האמורים ובהתאם לתקנות חובת המכרזים.
 
לכל פניה כאמור יש לצרף את פרטיו המלאים של הפונה (לרבות שם מלא, כתובת, ומספרי טלפון) וכן את פרטיו של הספק האחר, ולצרף אסמכתאות בדבר הטענות הנטענות בפניה.
 
יש לוודא קבלת הפנייה בטלפון: 02-6557105 או באמצעות קבלת אישור חוזר בדואר אלקטרוני.
 
עותק מהחלטת ועדת המכרזים בנושא הפניה תשלח לפונים בהתאם לפרטים שמסרו בפנייתם.