ג'וינט ישראל: מכרז לתפעול פיילוט "סל מענים גמיש - שירות מוכוון אדם"

ג'וינט ישראל: מכרז לתפעול פיילוט "סל מענים גמיש - שירות מוכוון אדם"

04/08/2019
1. מוזמנות בזה הצעות לתפעול פיילוט "סל מענים גמיש - שירות מוכוון אדם" מטעם ישראל מעבר למוגבלות, שהינה שותפות בין מדינת ישראל, ג'וינט ישראל , קרן משפחת רודרמן ולעניין מכרז זה, גם הקרן המשפחתית על שם תד אריסון (ישראל), (להלן: "ישראל מעבר למגבלות").
 
2. תקופת ההסכם הינה ל- 2 שנים, החל ממועד חתימת הסכם מחייב בין המזמין לגוף המפעיל הזוכה, עם אופציה לשלוש תקופות הארכה, שנה אחת בכל פעם ועד 5 שנים בסה"כ.
 
3. תנאי סף
  • על המציע להיות תאגיד או עוסק מורשה הרשום בישראל (שאינו רשות מקומית), על פי הוראות הדין הנוגעות לעניין, המנהל ספרים כדין. 
  • על המציע להחזיק באישור בר-תוקף על ניהול ספרים כדין לפי חוק עסקאות עם גופים ציבוריים (תשל"ו-1976).
  • אם המציע הוא עמותה או חל"צ, עליו להחזיק באישור ניהול תקין לשנת 2019.
  • על המציע להיות בעל ניסיון לניהול רכש מול מגוון ספקים בנושאים שונים (מוצרים, שירותים, תשלומים, ניהול קופה קטנה ועוד). 
  • על המציע להיות בעל יכולת ניהול אדמיניסטרטיבית וכספית של לפחות שני פרויקטים בהיקף של לפחות 250,000 ₪ לשנה לכל פרויקט בשלוש שנים לפחות במהלך חמש השנים האחרונות הקודמות למועד פרסום מכרז זה.
  • על המציע להיות בעל מחזור כספי של 5,000,000 ₪ לפחות בכל אחת מהשנים 2017 ו - 2018. 
  • על המציע לעמוד בדרישות החוק לגבי העסקת עובדים והתקשרות עם גופים ציבוריים. 
  • למען הסר ספק ולמרות כל האמור לעיל, מובהר, כי מציע המספק למשרד הבריאות שירותי דיור, תעסוקה, השכלה, פנאי וחברה, סומכות וחונכות ויעוץ למשפחות בתחום שיקום נפגעי נפש, (להלן: "משתתפי סל שיקום"), יהיה מנוע מליתן שירות למשתתפי סל שיקום, אך יוכל לתת שירותים למשתתפי מנהל המוגבלות הנמצאים תחת אחריות מנהל המוגבלות של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.
מודעה זו הינה בלתי נפרדת מכלל מסמכי המכרז ואין בה כדי לגרוע מהתנאים המפורטים במסמכי המכרז, אלא להוסיף עליהם. 
 
4. המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
 
5. קבלת מסמכי המכרז תעשה בתיאום עם מר זיו מגור בטלפון מס' 02-6557200 או בדואר אלקטרוני לכתובת  zivma@jdc.org.
 
6. ההצעות תיערכנה בשפה העברית ותוכנסנה במעטפה סגורה וחלקה לתיבת המכרזים בבניין הג'וינט - גבעת רם ירושלים וזאת עד ליום 22.9.2019, בשעה 15:00.