ג'וינט תבת: הזמנה לקבלת הצעות לביצוע מחקר הערכה לתוכנית NEXTU

ג'וינט תבת: הזמנה לקבלת הצעות לביצוע מחקר הערכה לתוכנית NEXTU

06/08/2019
1. ג'וינט ישראל-תב"ת מתכבד לפנות אל גורמי מחקר והערכה לצורך קבלת הצעות לביצוע הערכה לתכנית NEXTU לפיתוח כישורים לשוק התעסוקה העתידי בקרב בני נוער ערבים (להלן: "התוכנית"), כמתואר להלן.
 
2. תקופת ההסכם היסודית הינה עד ליום 31.12.2020, עם אופציה למזמין להאריך את תוקפו של ההסכם, באותם תנאים ובשינויים המחויבים לתקופה נוספת של 12 חודשים.
 
3. תנאי סף להשתתפות במכרז:
    א׳‏. צוות ההערכה כולל לפחות אדם אחד בעל ניסיון בהערכת תוכניות בתחום התעסוקה ו/או השכלה.
    ב׳‏. צוות מחקר ההערכה יכלול מעריכים דוברי ערבית (בשטח). 
    ג׳‏. המציע מחזיק באישור בר-תוקף על ניהול ספרים כדין לפי חוק עסקאות עם גופים ציבוריים (תשל"ו-1976).  
    ד׳‏. המציע עומד בדרישות החוק לגבי העסקת עובדים והתקשרות עם גופים ציבוריים. 
    ה׳‏. אם מדובר בתאגיד שהוא עמותה או חל"צ, על המציע להחזיק באישור ניהול תקין לשנת 2019.
 
4. תאום קבלת מסמכי המכרז יעשה מול הגב' זוהנה כתאב-סלמאן בטל' מס' 02-6557546, בימים א'-ה' בין השעות 9:00-15:00 או בכתובת דוא"ל: ZuhanaKS@jdc.org.
 
5. את ההצעות יש להגיש במעטפה חלקה וסגורה עליה יירשם "קבלת הצעות למחקר – NEXTU",  לתיבת המכרזים בבניין הג'וינט (בקומת הכניסה), בגבעת הג'וינט לא יאוחר מיום 18.09.2019, בשעה 14:00.
 
6. מודעה זו הינה בלתי נפרדת מכלל מסמכי המכרז ואין בה כדי לגרוע מהתנאים המפורטים במסמכי המכרז, אלא להוסיף עליהם.