הג'וינט - תבת: מכרז לפיתוח ויישום פיילוט תכניות הכשרה אינטנסיבית למקצוע התכנות לאוכלוסיות המרוחקות משוק ההייטק בישראל

הג'וינט - תבת: מכרז לפיתוח ויישום פיילוט תכניות הכשרה אינטנסיבית למקצוע התכנות לאוכלוסיות המרוחקות משוק ההייטק בישראל

13/08/2019
1. ג'וינט ישראל-תבת פונה בזאת לקבלת הצעות להפעלת תכנית פיילוט חדשנית להכשרת אינטנסיבית של מתכנתים במתכונת "בוטקאמפ" לאוכלוסיות המרוחקות משוק ההייטק. מטרת תכנית הפיילוט הינה לבחון פרקטיקות וכלים חדשניים לשילוב אוכלוסיות ייחודיות בתעשייה, מתוך מטרה לסייע בפיתוח מודל בר-קיימא שניתן יהיה להגדיל בעתיד. 
 
2. תקופת ההתקשרות היא למשך  36חודשים, ממועד חתימת החוזה. המכרז מתייחס לפיתוח וביצוע של התכנית במתכונת של קורס הכשרה אחד. למזמין שמורה הזכות להזמין מהספק/ים ביצוע של קורס הכשרה נוסף, במתכונת ובעלות התואמת את הצעת הספק הזוכה.
 
3. תנאי סף להשתתפות במכרז:
  א. על המציע להיות תאגיד הרשום בישראל על פי הוראות הדין הנוגעות לעניין, המנהל ספרים כדין. 
  ב. על המציע לעמוד בדרישות החוק לגבי העסקת עובדים.
  ג. על המציע להיות בעל מחזור כספי שנתי ממוצע שלא יפחת מ-1,500,000 ₪, ב-3 השנים 2016-2018. 
  ד. על המציע להיות בעל ניסיון של מחזור אחד לפחות בהכשרת מתכנתים במתכונת בוטקאמפ כהגדרתה במסמכי המכרז. 
  ה. על המציע להיות בעל ניסיון בהשמה (כהגדרתו במסמכי המכרז) של לפחות 15 מתכנתים בוגרי הכשרותיו בתפקידי פיתוח תוכנה החל משנת 2015 ועד מועד הגשת ההצעות.
 
4. מודעה זו הינה בלתי נפרדת מכלל מסמכי המכרז ואין בה כדי לגרוע מהתנאים המפורטים במסמכי המכרז, אלא להוסיף עליהם. 
 
5. לשם קבלת מסמכי המכרז יש לשלוח דוא"ל לכתובת: IlanitKo@jdc.org.
 
6. ההצעות תיערכנה בשפה העברית ותוגשנה במעטפה סגורה במשרדי המזמין וזאת עד ליום 15.09.19 בשעה 14:00. על המעטפה ירשם: "מכרז להפעלת תכנית קודינג בוטקאמפ".