ג'וינט ישראל – מכון אלכ"א: מכרז לבחירת גוף מפעיל למיזם "מנוע צמיחה-בריאות דיגיטלית"

ג'וינט ישראל – מכון אלכ"א: מכרז לבחירת גוף מפעיל למיזם "מנוע צמיחה-בריאות דיגיטלית"

22/08/2019
מוזמנות בזה הצעות ע"י ג'וינט ישראל – מכון אלכא למנהיגות וממשל (להלן: "המזמין") לקבלת הצעות להפעלת מיזם שעניינו תכנית הכשרה רב מגזרית למובילי מערכת הבריאות, אשר מעוניינים להפוך את הזירה של שדה הבריאות בישראל למנוע צמיחה לאומי כלכלי וחברתי.
 
תקופת ההתקשרות מיום חתימת ההסכם ולמשך 12 חודשים. למזמין שמורה אפשרות להאריך את תקופת ההסכם ב-12 חודשים נוספים.
 
תנאי סף להשתתפות במכרז:
    א. על המציע להיות תאגיד הרשום בישראל על פי הוראות הדין הנוגעות לעניין, המנהל ספרים כדין ואם הוא עמותה או חל"צ - גם מחזיק באישור ניהול תקין תקף.
 
    ב. למציע מחזור פעילות שנתי של לכל הפחות  3 מיליון ש"ח ₪ בשנת הפעילות 2018. 
 
    ג. למציע ניסיון בביצוע  תכנית הכשרה אחת לפחות לבכירים, שהשתתפו בה לכל הפחות 15 בכירים בו זמנית. לעניין זה: 
  1. "תכנית הכשרה" – תכנית בת 50 שעות לימוד לפחות.
  2. "בכירים" – אנשים העומדים בראש הארגון/חברה בו הם עובדים, שייכים לסגל הבכיר של שירות המדינה או מוסדות אקדמיים או קופות החולים, בעלי דרגות סא"ל ומעלה בצה"ל, בעלי דרגות סגן נציב ומעלה במשטרה, או בעלי תפקידי הנהלה בחברות עסקיות, המנהלים מתוקף תפקידם עשרות עובדים ומעלה.  
 
    ד. למציע ניסיון בהפעלת לכל הפחות תכנית אחת בשלוש השנים האחרונות, המחברת בין המגזר העסקי והמגזר הציבורי והחברתי, המקדמות שיתופי פעולה בין מגזריים.
 
    ה. על המציע להתחייב שמנהל התכנית או מי מטעמו ישמש גם איש קשר עם המזמין מחד, ועם הגופים הנוספים המעורבים בתוכנית מאידך, לתפעול הנושאים המקצועיים האדמיניסטרטיביים בתוכנית. 
 
    ו. למפעיל ניסיון בפיתוח של תכנית הכשרה  הכוללת קידום פרויקטים על בסיס היכרות מעמיקה עם מערכת הבריאות על כלל היבטיה:
  1. משרד הבריאות וקופות החולים וכן גורמי ממשלה נוספים העוסקים בממשק בין בריאות וטכנולוגיה ותעשיית הבריאות הדיגיטלית 
  2. תעשיית הפארמה 
  3. תעשיית המכשור הרפואי 
  4. תחום מדעי החיים באקדמיה
 
     ז. ניסיון בביצוע תכנית הכשרה המשלבת בין הכשרה בישראל לבין הכשרה בחו"ל בתחומי התוכן המפורטים בס"ק ו' לעיל, לרבות שיתוף פעולה עם מוסד אקדמי מוכר ומוביל בחו"ל, לרבות ניסיון באיתור והבאת מומחים מתחום התוכן לישראל.
 
מודעה זו הינה בלתי נפרדת מכלל מסמכי המכרז ואין בה כדי לגרוע מהתנאים המפורטים במסמכי המכרז, אלא להוסיף עליהם. 
 
לקבלת מסמכי המכרז נא לפנות לשילת בן שמחון לכתובת מייל ShilatB@jdc.org 
טל 026557169 .
 
ההצעות תיערכנה בשפה העברית ותוכנסנה במעטפה סגורה וחלקה לתיבת המכרזים בבנין הג'וינט - גבעת רם, ירושלים, וזאת עד ליום 15.9.2019 בשעה 14:00. על המעטפה ירשם: 
"מכרז לבחירת גוף מפעיל למיזם "מנוע צמיחה-בריאות דיגיטלית".