ג'וינט ישראל מעבר למגבלות: הבהרה בעניין מכרז לתפעול פיילוט "סל מענים גמיש - שירות מוכוון אדם"

ג'וינט ישראל מעבר למגבלות: הבהרה בעניין מכרז לתפעול פיילוט "סל מענים גמיש - שירות מוכוון אדם"

05/09/2019
1. בראשית חודש אוגוסט פורסם המכרז בנושא הנדון ונקבע מועד להגשת שאלות עד ליום 1.9.19 (להלן קישור לפרסום המקורי).
 
2. במסגרת השאלות הופנתה תשומת לבנו לכך שסעיף 8 למכרז קבע, כי: "כל מציע רשאי להגיש הצעה לתפעול ארצי של התכנית (בכל המחוזות) או לתפעול במחוז ספציפי אחד או יותר" ולפיכך היקף המחזור הכספי שנדרש בתנאי הסף גבוה מדי עבור מציעים המעוניינים להגיש הצעה עבור מחוז אחד.
 
3. לפיכך, אנו מתכבדים לפרסם את ההבהרה להלן:
 
א׳‏. מציע המבקש להציע הצעה לתפעול ארצי של התכנית (בכל המחוזות), נדרש להציג מחזור כספי של 5,000,000 ₪ לפחות בכל אחת מהשנים 2017 ו - 2018.
ב׳‏. מציע המבקש להציע הצעה לתפעול התכנית במחוז חיפה והצפון בלבד או במחוז תל אביב והמרכז בלבד – נדרש להציג מחזור כספי של 2,000,000 ₪ לפחות בכל אחת מהשנים 2017 ו - 2018.
ג׳‏. מציע המבקש להציע הצעה לתפעול התכנית במחוז ירושלים בלבד או במחוז דרום בלבד, נדרש להציג מחזור כספי של 1,400,000 ₪ לפחות בכל אחת מהשנים 2017 ו – 2018.
ד׳‏. מציע המעוניין להגיש הצעה לתפעול בשניים או שלושה מחוזות, נדרש להציג מחזור כספי בהיקף של חיבור סכום המחזור הכספי הנדרש עבור כל מחוז, או 5,000,000 ₪ לפחות בכל אחת מהשנים 2017 ו – 2018, לפי הנמוך.
 
4. בעקבות הבהרה זו, יחול שינוי במועדים:
 
 א׳‏. ניתן להגיש שאלות הבהרה באמצעות דוא"ל zivma@jdc.org  עד ליום 17.9.19. 
 ב׳‏. המועד האחרון להגשת הצעות נדחה ליום 6.10.2019, בשעה 14:00