ג'וינט ישראל: מכרז להפעלת בית טיבר לצעירים

ג'וינט ישראל: מכרז להפעלת בית טיבר לצעירים

14/11/2019
1. מוזמנות בזה הצעות ע"י ג'וינט ישראל (להלן: "המזמין") להפעלת "בית טיבר לצעירים בגבעתיים" (להלן: "התוכנית"). התוכנית הינה יוזמה של המזמין בשותפות עם משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, ובשותפות עם עיריית גבעתיים וקרן טיבר, שעניינה הקמה והפעלה של מרכז יום לצעירות וצעירים במצבי סיכון וכן צעירים נוספים, בבית טיבר במרכז העיר גבעתיים, וזאת במסגרת תוכנית יתד.
 
2. תקופת ההסכם היסודית תהיה למשך 24 חודשים מיום חתימת ההסכם.
 
3. כתנאי סף להשתתפות במכרז:
  • א׳‏. על המציע להיות תאגיד הרשום בישראל על פי הוראות הדין הנוגעות לענין, שהינו תאגיד ללא כוונות רווח, המנהל ספרים כדין. 
  • ב׳‏. על המציע להיות בעל ניסיון בהפעלת תכניות לליווי ו/או סיוע ו/או מתן מענים אחרים לצעירות וצעירים במצבי סיכון, של שלוש שנים לפחות בחמש השנים האחרונות הקודמות למועד פרסום מכרז זה. 
  • ג׳‏. על המציע לעמוד בדרישות החוק לגבי העסקת עובדים. 
  • ד׳‏. על המציע לצרף להצעתו התחייבות לפיה הוא יקח אחריות מלאה על המבנה.
  • ה׳‏. מנהל המציע ו/או בעל תפקיד בכיר אחר, היה שותף לאחד או יותר מהדיונים והמפגשים של תוכנית יתד בשנתיים האחרונות. 
  • ו׳‏. על המציע להיות בעל מחזור כספי של 2,000,000 ש"ח לפחות בכל אחת מהשנים 2018-2016. 
  • ז׳‏. על המציע להתחייב להעמיד רפרנט מטעמו וממקורותיו, שיהווה איש קשר עם המזמין מחד, ועם הגופים הנוספים המעורבים בתוכנית מאידך, לתפעול הנושאים האדמיניסטרטיביים בתוכנית. 
  • ח׳‏. על המציע להיות בעל יכולת תזרימית למימון ביניים של הפרויקט למשך רבעון לפחות, בסך של עד 100,000 ש"ח. 
  • ט׳‏. על המציע לצרף להצעתו התחייבות, לפיה הוא ימלא את כל הדרישות לגבי בטחון ואבטחת הידע ולגבי שמירה על סודיות. 
 
4. מודעה זו הינה בלתי נפרדת מכלל מסמכי המכרז ואין בה כדי לגרוע מהתנאים המפורטים במסמכי המכרז, אלא להוסיף עליהם. 
 
5. המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
 
6. לקבלת מסמכי המכרז נא לפנות לגב' אושרת דקל-זגורי באמצעות פנייה במייל לכתובת oshratdz@jdc.org , טל' 02-6557522. 
 
7. ההצעות תיערכנה בשפה העברית ותוכנסנה במעטפה סגורה וחלקה לתיבת המכרזים של הג'וינט בבנין מל"מ רחוב עם ועולמו 8, גבעת שאול, ירושלים, קומה 2 וזאת עד ליום 16.12.2019  בשעה 14:00. על המעטפה ירשם: "בית טיבר לצעירים".