ג'וינט ישראל מעבר למגבלות: הזמנה לקבלת הצעות לביצוע מחקר הערכה לתכנית "חזרה הביתה" בתחום בריאות הנפש

ג'וינט ישראל מעבר למגבלות: הזמנה לקבלת הצעות לביצוע מחקר הערכה לתכנית "חזרה הביתה" בתחום בריאות הנפש

24/11/2019
1. מוזמנות בזה הצעות לביצוע מחקר הערכה לתכנית "חזרה הביתה" בתחום בריאות הנפש, מטעם "ישראל מעבר למגבלות", שהינה שותפות בין מדינת ישראל, ג'וינט ישראל וקרן משפחת רודרמן (להלן: "ישראל מעבר למגבלות"). 
2. תנאי סף:
  • א׳‏. לחוקר הראשי מטעם המציע, ניסיון בביצוע לפחות שני מחקרי הערכה של תכניות בתחום החברתי ושילוב בין מחקר איכותני וכמותי. 
  • ב׳‏. המציע מחזיק באישור בר-תוקף על ניהול ספרים כדין לפי חוק עסקאות עם גופים ציבוריים (תשל"ו-1976).  
  • ג׳‏. המציע עומד בדרישות החוק לגבי העסקת עובדים והתקשרות עם גופים ציבוריים. 
  • ד׳‏. אם מדובר בתאגיד שהוא עמותה או חל"צ, על המציע להחזיק באישור ניהול תקין לשנים 2019 ו-2020.
3. מודעה זו הינה בלתי נפרדת מכלל מסמכי הקול קורא ואין בה כדי לגרוע מהתנאים המפורטים במסמכי הקול קורא, אלא להוסיף עליהם. 
4. לצורך קבלת ההזמנה לקבלת הצעות לביצוע המחקר, יש לפנות אל לרותם פיליפס, מנהל תכניות בכיר בישראל מעבר למגבלות בדוא"ל:  rotemph@jdc.org  
5. המועד האחרון להגשת הצעות: 6.1.2020.