ג'וינט ישראל: מכרז לתפעול פיילוט "מיזם הדירות - דיור בקהילה עבור אנשים עם מוגבלות"

ג'וינט ישראל: מכרז לתפעול פיילוט "מיזם הדירות - דיור בקהילה עבור אנשים עם מוגבלות"

01/12/2019
1. מוזמנות בזה הצעות לתפעול פיילוט "מיזם הדירות - דיור בקהילה עבור אנשים עם מוגבלות" מטעם ישראל מעבר למוגבלות, שהינה שותפות בין מדינת ישראל, ג'וינט ישראל וקרן משפחת רודרמן (להלן: "ישראל מעבר למגבלות").
2. תקופת ההסכם הינה ל- 3 שנים, החל ממועד חתימת הסכם מחייב בין המזמין לגוף המפעיל הזוכה, עם אופציה לשתי תקופות הארכה, שנה אחת בכל פעם ועד 5 שנים בסה"כ.
3. תנאי סף
  • א׳‏. על המציע להיות תאגיד הרשום בישראל, על פי הוראות הדין הנוגעות לעניין, המנהל ספרים כדין. לחילופין, המציע רשאי להיות רשות מקומית שאינה נמצאת בניהול מיוחד.
  • ב׳‏. אם המציע הוא עמותה או חל"צ, עליו להחזיק באישור ניהול תקין לשנים 2019 ו – 2020.
  • ג׳‏. על המציע להיות בעל ניסיון בניהול של לפחות חמישה נכסי מקרקעין, הכולל את ביצוע הפעולות הבאות: רכישה, רישום זכויות, שיפוץ והתאמה, אכלוס ותחזוקה.  
  • ד׳‏. על המציע להיות בעל מחזור כספי של 10,000,000 ₪ לפחות בכל אחת מהשנים 2017 ו- 2018 וכן להצהיר כי יהיה בעל מחזור כספי כאמור גם בשנת 2019.
  • ה׳‏. על המציע לעמוד בדרישות החוק לגבי העסקת עובדים והתקשרות עם גופים ציבוריים. 
4. מודעה זו הינה בלתי נפרדת מכלל מסמכי המכרז ואין בה כדי לגרוע מהתנאים המפורטים במסמכי המכרז, אלא להוסיף עליהם. 
5. המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
6. קבלת מסמכי המכרז תעשה בתיאום עם מר זיו מגור בכתובת zivma@jdc.org .
7. ההצעות תיערכנה בשפה העברית ותוכנסנה במעטפה סגורה וחלקה לתיבת המכרזים במשרדי הג'וינט, ברח' עם ועולמו 8 (בניין מל"מ), קומה 2, גבעת שאול בירושלים וזאת עד ליום 22.1.2020, בשעה 14:00.