ג'וינט ישראל: הליך לקבלת הצעות לספק יחסי ציבור

ג'וינט ישראל: הליך לקבלת הצעות לספק יחסי ציבור

09/12/2019
1. מוזמנות בזה הצעות למתן שירותי יחסי ציבור (להלן: "השירותים") למזמין ולגופים/העמותות והחברות המאוגדות תחתיו (אשל, אשלים, תבת, ישראל מעבר למוגבלות, אלכא). 
 
2. תקופת ההסכם היסודית הינה ל-12 חודשים, עם אופציה למזמין להאריך את תוקפו של ההסכם, באותם תנאים ובשינויים המחויבים לתקופות נוספות על פי שיקול דעתו.
 
3. תנאי סף להשתתפות במכרז:
א. על המציע להיות יחיד, שותפות או תאגיד הרשום בישראל על פי הוראות הדין הנוגעות לעניין, המנהל ספרים כדין.
ב. על המציע להיות בעל משרד ליחסי ציבור בעל ותק פעילות של 5 שנים לפחות, עם לפחות 5 יועצי תקשורת במשרה מלאה.
ג. על מנהל תיק הלקוח להיות בעל ותק פעילות של 5 שנים לפחות בייעוץ תקשורתי ויח"צ של ארגונים בתחומים הרלוונטיים לזה של המזמין, כולל ניהול משברים תקשורתיים.
ד. על המציע להיות בעל ניסיון בניהול של לפחות 5 פרויקטים של יחסי ציבור לארגונים בתחום החברתי, במהלך 3 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה
ה. על המציע להיות בעל ניסיון בניהול של לפחות 5 פרויקטים של יחסי ציבור עבור ארגונים ממשלתיים או ציבוריים או בינלאומיים, במהלך 3 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה. 
ו. על המציע לעמוד בדרישות החוק לגבי העסקת עובדים.
 
4. מודעה זו הינה בלתי נפרדת מכלל מסמכי המכרז ואין בה כדי לגרוע מהתנאים המפורטים במסמכי המכרז, אלא להוסיף עליהם. 
 
5. המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
 
6. קבלת מסמכי המכרז תעשה בפניה בדוא"ל אל הכתובת: ranr@jdc.org
 
7. ההצעות תיערכנה בשפה העברית ותוכנסנה במעטפה סגורה וחלקה לתיבת המכרזים בבנין הג'וינט – רח' עם ועולמו 8, ירושלים, וזאת עד ליום 09.01.20 בשעה 14:00. על המעטפה ירשם: "שירותי יח"צ – ג'וינט ישראל".