ג'וינט ישראל: קול קורא להפעלת תכנית "להיות סטודנט" – שילוב אנשים עם מוגבלויות מורכבות בלימודים אקדמיים

ג'וינט ישראל: קול קורא להפעלת תכנית "להיות סטודנט" – שילוב אנשים עם מוגבלויות מורכבות בלימודים אקדמיים

11/12/2019
1. "ישראל מעבר למגבלות" וקרן משפחת רודרמן, בשיתוף משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, משרד הבריאות והמוסד לביטוח לאומי , מזמינים מוסדות לימוד אקדמיים להגיש מועמדות להפעלת תכנית "להיות סטודנט", המאפשרת לאנשים עם מוגבלויות מורכבות להשתלב בלימודים במוסדות לימוד אקדמיים. (להלן: "תכנית להיות סטודנט"" או "התכנית"). מבין המועמדים ייבחרו מוסדות לימוד אקדמיים בהם תפעל התכנית, בהתאם למפורט להלן.
 
2 . תכנית "להיות סטודנט" מאפשרת לאנשים עם מוגבלויות מורכבות (מוגבלויות פיזיות, מוגבלויות חושיות, מוגבלויות נפשיות, אנשים על הספקטרום האוטיסטי ואנשים עם הנמכה קוגנטיבית) להשתלב באופן מלא בלימודים אקדמיים בליווי סיוע מקצועי. ההשתתפות בתכנית מוגבלת לתקופה מקסימלית של שנתיים (ארבעה סמסטרים), ולאחר שנתיים יוכלו הסטודנטים להמשיך ללימודים לקראת תואר (בהיקף של חצי תכנית ומעלה), בכפוף לדרישות המוסד האקדמי. בנוסף יתקיים בכל מוסד אקדמי מסלול חד-שנתי של תכנית טרום הכשרה המיועדת לאנשים הזכאים לשיקום מקצועי מטעם המוסד לביטוח לאומי.
 
3 . מודעה זו הינה בלתי נפרדת מכלל מסמכי הקול קורא ואין בה כדי לגרוע מהתנאים המפורטים במסמכי הקול קורא, אלא להוסיף עליהם.
 
4 . "ישראל מעבר למגבלות" אינה מתחייבת לערוך הליך מכל סוג שהוא ואינה מתחייבת לפנות במסגרת ההליך למי מהמציעים אשר יציגו מועמדות.
 
5 . קבלת מסמכי הקול קורא תעשה בתיאום עם מיה שניידר בדוא"ל לכתובת mayasc@jdc.org
 
6. המציעים רשאים לפנות בשאלות או הבהרות עד ליום 24/12/2019 . את השאלות יש להפנות לכתובת דוא"ל mayasc@jdc.org תחת הכותרת "מכרז להיות סטודנט".
 
7. המציעים יגישו את הצעתם, כשהיא כוללת את כל מסמכי המכרז ונספחיהם (כמפורט ברשימה להלן) כשהיא שלמה וממולאת כראוי, בשני עותקים במעטפה חלקה וסגורה עליה יירשם "מכרז להיות סטודנט".
 
8. את מסמכי המכרז להכניס לתיבת המכרזים במשרדי הג'וינט בבנין מל"מ, רח' עם ועולמו 8, גבעת שאול ירושלים (קומה 2), לא יאוחר מיום 15/1/2020 בשעה 14:00 (להלן: "המועד האחרון להגשת הצעות").