ג'וינט ישראל: מכרז לרכישת ואספקת ריהוט למרכזי הכוון אפ +60

ג'וינט ישראל: מכרז לרכישת ואספקת ריהוט למרכזי הכוון אפ +60

15/12/2019
1. ג'וינט - אשל, באמצעות ג'וינט ישראל חל"צ (להלן: "המזמין" או "הג'וינט") מזמינה בזאת, הצעות לרכישה ואספקת ריהוט עבור עד 6 מתחמים ברשויות מקומיות שונות בהם יוקמו מרכזים לניהול ולתכנון תקופת החיים החדשה של בני 60 ומעלה "מרכזי אפ 60+."
2. בימים אלו מוקמים ברחבי הארץ 6 מרכזים עירוניים לבני 60+ הנקראים מרכזי אפ 60+ כמו מרכזי הצעירים רק לבני 60 ומעלה לניהול ותכנון תקופת החיים החדשה –לאחר הפרישה משוק העבודה. המרכז אינו מועדון, ואינו מוגדר לגיל השלישי בהגדרה. עוסק בליווי מקצועי במתן כלים כגון אוריינות דיגיטלית, הכנה פיננסית ועוד.
3. תקופת ההסכם הינה ל - 24 (עשרים וארבע) חודשים, החל ממועד החתימה על הסכם התקשרות.  
4. תנאי סף להשתתפות במכרז: 
  • 4.1. על המציע להיות עוסק מורשה המנהל ספרים כדין.
  • 4.2. על המציע להיות בעל ניסיון של 5 שנים לפחות באספקת המוצרים להלן:
  • 4.2.1 ריהוט מוסדי המתאים לאוכלוסיית הגיל השלישי (גילאי 60 ומעלה).
  • 4.2.2  ריהוט משרדי.
  • 4.3 על המציע להגיש המלצות מלפחות 3 גופים להם סיפק ריהוט כאמור בסעיף 4.2.1.
  • 4.4 על המציע להיות בעל מחזור עסקי של לפחות מיליון ₪ בשנים 2018 ו-2019.
  • 4.5 על המציע להגיש תצהיר בדבר עמידה בתנאי התקשרות עם גוף ציבורי בהתאם להוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976.
5. מודעה זו הינה בלתי נפרדת ממסמכי ההליך לקבלת הצעות ואין בה כדי לגרוע מהתנאים המפורטים במסמכים אלה. 
6. תאום קבלת מסמכי ההליך לקבלת הצעות יעשה מול הגב' אסתי שדמי בטל' מס' 02-6557149, או במייל esties@jdc.org  בימים א'-ה' בין השעות 9:00-12:00.
7. הצעות יש להגיש במעטפה סגורה עליה יירשם "מכרז לרכישת ואספקת ריהוט למרכזי הכוון אפ +60". את מעטפת המכרז כאמור יש להניח בתוך תיבת המכרזים במשרדי הג'וינט ברח' עם ועולמו 8, גבעת שאול, ירושלים, בבניין מל"מ – קומה 2, לא יאוחר מיום 15.01.2020 בשעה 12:00 (להלן: "המועד האחרון להגשת הצעות").