ג'וינט ישראל: מכרז מסגרת ליועצים בתחום יישומים בסביבת סיילספורס

ג'וינט ישראל: מכרז מסגרת ליועצים בתחום יישומים בסביבת סיילספורס

19/12/2019
ג'וינט ישראל, פונה בזאת לקבלת הצעות למכרז מסגרת ליועצים בתחום: יישומים בסביבת סיילספורס.
 
תנאי סף
1. המציע מחזיק באישור בר-תוקף על ניהול ספרים כדין.
2. המציע עומד בדרישות החוק לגבי העסקת עובדים והתקשרות עם גופים ציבוריים. 
3. המציע רשום כדין במרשם הרלוונטי.
  1. 3. אם המציע הוא תאגיד, הוא רשום כדין בישראל או במדינת התאגדותו.
  2. 3. אם המציע אינו תאגיד עליו להיות רשום בתור עוסק מורשה.
4. אם המציע הוא עמותה או חל"צ, עליו להחזיק באישור ניהול תקין לשנת 2020.
5. למציע ניסיון של יישום מערכות מידע בסביבת סיילספורס, הכולל ניתוח ויישום מערכת לשלושה לקוחות לפחות. 
 
מודעה זו הינה בלתי נפרדת מכלל מסמכי המכרז ואין בה כדי לגרוע מהתנאים המפורטים במסמכי המכרז, אלא להוסיף עליהם. בכל מקרה של אי התאמה בין נוסח המכרז המפורסם באתר לבין מודעה זו – יגבר נוסח המכרז.
 
קבלת מסמכי המכרז תעשה באמצעות פניה לדוא"ל dt.tenders@jdc.org 
 
המועד האחרון להגשת שאלות או הבהרות - 30.12.2019. 
 
המועד האחרון להגשת הצעות – 13.1.2020 בשעה 10:00