ג'וינט ישראל: מכרז להפעלת מעטפת לתכנית "הכנת מתבגרים לניהול אורח חיים עצמאי בקהילה - דירות אימון"

ג'וינט ישראל: מכרז להפעלת מעטפת לתכנית "הכנת מתבגרים לניהול אורח חיים עצמאי בקהילה - דירות אימון"

04/02/2020
1. מוזמנות בזה הצעות ע"י ג'וינט ישראל (להלן: "המזמין") להפעלת מעטפת תוכנית "דירות אימון" (להלן: "התוכנית"). התוכנית הינה יוזמה של המזמין בשותפות עם משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, משרד החינוך וקרנות הביטוח הלאומי, שעניינה הכנה לחיים עצמאיים עבור בני נוער עם מוגבלות.
 
2. תקופת ההסכם היסודית תהיה למשך 36 חודשים, עם אופציה למזמין להאריך את תוקפו של ההסכם באותם תנאים ובשינויים מחייבים לתקופה נוספות של 12 חודשים (סה"כ 48  חודשים). 
 
3. תנאי סף להשתתפות במכרז:
  • א׳‏. על המציע להיות תאגיד הרשום בישראל על פי הוראות הדין הנוגעות לענין המנהל ספרים כדין. 
  • ב׳‏. על המציע להיות בעל ניסיון בהפעלת תכניות חברתיות, ו/או חינוכיות ו/או קהילתיות המיועדות לילדים ו/או בני נוער ו/או צעירים עם מוגבלות עבור משרדי ממשלה ו/או רשויות מקומיות בהפעלה במקביל ביותר מרשות אחת, של שלוש שנים לפחות בחמש השנים האחרונות הקודמות למועד פרסום מכרז זה.
  • ג׳‏. על המציע להיות בעל מחזור כספי של 300,000 ש"ח לפחות בכל אחת מהשנים 2018-2016. 
  • ד׳‏. על המציע לעמוד בדרישות החוק לגבי העסקת עובדים. 
  • ה׳‏. על המציע להתחייב להעמיד רפרנט מטעמו וממקורותיו, שיהווה איש קשר עם המזמין מחד, ועם הגופים הנוספים המעורבים בתוכנית מאידך, לתפעול הנושאים האדמיניסטרטיביים בתוכנית.
  • ו׳‏. על המציע להיות בעל יכולת תזרימית למימון ביניים של הפרויקט למשך רבעון לפחות, בסך של עד 80,000 ש"ח.
  • ז׳‏. על המציע לצרף להצעתו התחייבות, לפיה הוא ימלא את כל הדרישות לגבי בטחון ואבטחת הידע ולגבי שמירה על סודיות.
4. מודעה זו הינה בלתי נפרדת מכלל מסמכי המכרז ואין בה כדי לגרוע מהתנאים המפורטים במסמכי המכרז, אלא להוסיף עליהם. 
5. המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
 
6. המציע יגיש את הצעתו באמצעות מערכת מקוונת  "משיק". 
 
לקבלת מסמכי מכרז ורישום המציע יש לשלוח דוא"ל לכתובת: service@mashiktech.com בצירוף הפרטים הבאים:
שם המכרז, שם הגוף המציע, מספר ח.פ./ע.מ, שם ומשפחה של איש הקשר, מס' טלפון, מס' סלולר, ודוא"ל של איש הקשר.
 
תאריך אחרון להגשת ההצעה הינו לא יאוחר מיום 4.3.2020 בשעה 14:00 (להלן: "המועד האחרון להגשת ההצעה").