ג'וינט ישראל: מכרז מסגרת לחברות ייעוץ בתחום טרנספורמציה דיגיטלית

ג'וינט ישראל: מכרז מסגרת לחברות ייעוץ בתחום טרנספורמציה דיגיטלית

09/02/2020

ג'וינט ישראל, פונה בזאת לקבלת הצעות במכרז מסגרת בתחום: ייעוץ לטרנספורמציה דיגיטלית.

תנאי סף

  1. על המציע להיות אזרח ישראל או תאגיד המאוגד כדין בישראל.
  2. על המציע להחזיק באישור תקף לפי חוק עסקאות עם גופים ציבוריים, התשל"ו 1976.
  3. אם המציע הוא חל"צ או עמותה, עליו להחזיק באישור ניהול תקין בתוקף מאת רשות התאגידים.
  4. אם המציע אינו תאגיד עליו להיות רשום בתור עוסק מורשה.
  5. על המציע לעמוד בדרישות החוק לגבי העסקת עובדים והתקשרות עם גופים ציבוריים.
  6. למציע ניסיון בליווי תהליך טרנספורמציה דיגיטלית עסקית/ מקצועית בשלושה ארגונים שונים לפחות.

 

מודעה זו הינה בלתי נפרדת מכלל מסמכי המכרז ואין בה כדי לגרוע מהתנאים המפורטים במסמכי המכרז, אלא להוסיף עליהם. בכל מקרה של אי התאמה בין נוסח המכרז המפורסם באתר לבין מודעה זו – יגבר נוסח המכרז.

רישום למכרז ייעשה באמצעות פניה לדוא"ל dt.tenders@jdc.org.

המועד האחרון להגשת שאלות או הבהרות -  17/2/2020 עד השעה 12:00 בצהריים

המועד האחרון להגשת הצעות – 2/3/2020 עד השעה 12:00 בצהריים