ג'וינט-ישראל מעבר למגבלות: הזמנה לקבלת הצעות לביצוע מחקר הערכה לתכנית "שווים בספורט"

ג'וינט-ישראל מעבר למגבלות: הזמנה לקבלת הצעות לביצוע מחקר הערכה לתכנית "שווים בספורט"

19/02/2020
*** הודעה על דחיית מועד להגשת הצעות מכרז לביצוע מחקר הערכה לתכנית "שווים בספורט": 
1. בעקבות בקשות לדחיית המועד להגשת הצעות למכרז הנ"ל עקב התפשטות מגיפת הקורונה, הרינו להודיע כי המועד האחרון להגשת הצעות נדחה מיום 2.4.2020 ליום 27.5.2020.
2. כל יתר הוראות המכרז יוותרו ללא שינוי.
 
 
1. מוזמנות בזה הצעות לביצוע מחקר הערכה לתכנית "שווים בספורט", מטעם "ישראל מעבר למגבלות", שהינה שותפות בין ממשלת ישראל, ג'וינט ישראל וקרן משפחת רודרמן (להלן: "ישראל מעבר למגבלות"). 
2. תנאי סף
  • א׳‏.לחוקר הראשי מטעם המציע, ניסיון בביצוע לפחות שני מחקרי הערכה של תכניות בתחום החברתי ושילוב בין מחקר איכותני וכמותי. 
  • ב׳‏.המציע מחזיק באישור בר-תוקף על ניהול ספרים כדין לפי חוק עסקאות עם גופים ציבוריים (תשל"ו-1976).  
  • ג׳‏.המציע עומד בדרישות החוק לגבי העסקת עובדים והתקשרות עם גופים ציבוריים. 
  • ד׳‏.אם מדובר בתאגיד שהוא עמותה או חל"צ, על המציע להחזיק באישור ניהול תקין לשנים 2019 ו-2020.
3. מודעה זו הינה בלתי נפרדת מכלל מסמכי הקול קורא ואין בה כדי לגרוע מהתנאים המפורטים במסמכי הקול קורא, אלא להוסיף עליהם. 
4. המכרז ייערך במערכת המקוונת של חברת משיק. לקבלת מסמכי המכרז ורישום המציע, יש לשלוח הודעת דוא"ל לכתובת: service@mashiktech.com, בצירוף הפרטים הבאים: שם המכרז, שם המציע הפונה, מספר ח.פ./ע.מ, שם ומשפחה של איש הקשר, מס' טלפון, מס' טלפון סלולרי, וכתובת דוא"ל של איש הקשר.
5. לאחר ההרשמה ובמידה ויש שאלות בנושא אופן השימוש במערכת משיק, ניתן לפנות למוקד התמיכה בטלפון 050-9029377.
6. המועד האחרון להגשת הצעות:  27.5.2020.