ג'וינט ישראל: הזמנה לקבלת הצעות לביצוע מחקר הערכה לתכנית תיאום טיפול

ג'וינט ישראל: הזמנה לקבלת הצעות לביצוע מחקר הערכה לתכנית תיאום טיפול

26/02/2020

***עדכון - הודעה על דחיית מועד להגשת הצעות במכרז לביצוע מחקר מלווה לתכנית תיאום טיפול:

1. בעקבות בקשות לדחיית המועד להגשת הצעות למכרז הנ"ל עקב התפשטות מגיפת הקורונה, הרינו להודיע כי המועד האחרון להגשת הצעות נדחה מיום 19.04.20 ליום 30.04.20.
 
2. מועד הפגישות לראיונות ידחו והודעה על מועד מעודכן תימסר בהמשך.

 

3. כל יתר הוראות המכרז יוותרו ללא שינוי.
---
 

1. מוזמנות בזה הצעות לביצוע מחקר הערכה לתכנית "תיאום טיפול".

2. תנאי סף

א׳‏. למציע או לחוקר הראשי מטעם המציע, ניסיון מקצועי בביצוע מחקרים בשניים או יותר מהנושאים להלן:  

(1) שותפויות בין מגזריות – בדגש על משרד הבריאות ו/או הרווחה

(2) שירותים בתחום הזקנה – בדגש על שירותים בקהילה

(3) כלכלת בריאות

לשם הוכחת עמידתו של המציע בתנאי סעיף זה, יש לפרט את ניסיון המציע בחלק הראשון של ההצעה (ראה בהמשך – אופן הגשת הצעה).

ב׳‏. המציע או מנהל המחקר מטעמו הוא בעל הכרות עם תחומי התוכן הבאים:

(1) עולם הזקנה 

(2) כלכלת בריאות

ג׳‏. מנהל המחקר מטעם המציע הינו בעל תואר מוסמך (MA) לפחות ממוסד אקדמי מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה.

ד׳‏. המציע מחזיק באישור בר-תוקף על ניהול ספרים כדין לפי חוק עסקאות עם גופים ציבוריים (תשל"ו-1976).  

ה׳‏. המציע עומד בדרישות החוק לגבי העסקת עובדים והתקשרות עם גופים ציבוריים. 

ו׳‏. אם מדובר במציע שהוא עמותה או חל"צ, על המציע להחזיק באישור ניהול תקין לשנת 2020.

3. מודעה זו הינה בלתי נפרדת מכלל מסמכי הקול קורא ואין בה כדי לגרוע מהתנאים המפורטים במסמכי הקול קורא, אלא להוסיף עליהם. 

4. המכרז ייערך במערכת המקוונת של חברת משיק. לקבלת מסמכי המכרז ורישום המציע, יש לשלוח הודעת דוא"ל לכתובת: service@mashiktech.com, בצירוף הפרטים הבאים: שם המכרז, שם המציע הפונה, מספר ח.פ./ע.מ, שם ומשפחה של איש הקשר, מס' טלפון, מס' טלפון סלולרי, וכתובת דוא"ל של איש הקשר.

5. לאחר ההרשמה ובמידה ויש שאלות בנושא אופן השימוש במערכת משיק, ניתן לפנות למוקד התמיכה בטלפון 050-9029377.

6. המועד האחרון להגשת הצעות: 30.4.2020. בשעה 14:00