ג'וינט ישראל: מכרז למתן שירותי ליווי לצוותי עבודה בתוכנית "החממה למכרזים חברתיים פורצי דרך"

ג'וינט ישראל: מכרז למתן שירותי ליווי לצוותי עבודה בתוכנית "החממה למכרזים חברתיים פורצי דרך"

27/02/2020
1. מוזמנות בזה הצעות ע"י ג'וינט "אלכא" (להלן: "המזמין") למתן שירותי יעוץ וליווי לצוותי עבודה בתוכנית "החממה למכרזים חברתיים פורצי דרך" (להלן: "התכנית"), שעניינה טיוב אופן האספקה של שירותים חברתיים הניתנים במיקור חוץ.
 
2. במסגרת הליך זה, יבחרו נותני שירותים, לארבעה תחומי יעוץ: הערכה ומדידה, חשיבה עיצובית, סקירת שוק ושיתוף ציבור. המציעים רשאים להגיש הצעה לתחום אחד או יותר, ויכול שמציע אחד ייבחר ליותר מתחום אחד.
 
3. תקופת ההתקשרות: עד 31.12.2020 כוונת המזמין להאריך את תוקפו של ההסכם לשנה נוספת באותם תנאים. 
 
4. כתנאי סף להשתתפות במכרז:
א׳‏.על המציע להיות אזרח ישראל או תאגיד המאוגד כדין בישראל וברשותו כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות עם גופים ציבוריים, התשל"ו 1976 (ואם המציע הוא חל"צ או עמותה, יש לצרף תקנון, ואישור ניהול תקין בתוקף).
 
ב׳‏.על המציע להיות בעל ניסיון של שלוש  שנים לפחות, בין השנים 2014-2019, בליווי פרויקטים ממשלתיים או חברתיים, בהתאם לתחום בו הוא מגיש את הצעתו: 
  1. לנושא מדידה: ניסיון מוכח של שלוש שנים לפחות בתחום המדידה וההערכה בשדה החברתי. 
  2. לנושא חשיבה עיצובית: (א׳)‏.ניסיון מוכח בביצוע לפחות 3 תהליכים של מסע לקוח כולל העברת סדנאות אינטראקטיביות. (ב׳‏).ביצוע מסע לקוח לפחות בשירות אחד שאינו דיגיטלי בלבד. 
  3. לנושא ניתוח שוק: ביצוע של לפחות שלושה ניתוחי שוק, לפחות אחד מהם במסגרת הליך מכרזי.
  4. לנושא שיתוף ציבור: ניסיון מוכח של שלוש שנים לפחות בתחום שיתוף ציבור, כולל יכולת הוצאה לפועל של סל שירותי שיתוף ציבור.
 
ג׳‏.על המציע להיות בעל ניסיון בגיבוש קבוצת עבודה, בניית תכניות עבודה, בניהול ובתפעול פרויקטים ללקוחות חיצוניים.
 
ד׳‏.ככל שהמציע מעסיק עובדים, עליו לעמוד בדרישות החוק לגבי העסקת עובדים.
 
ה׳‏.על המציע להעמיד מנהל תהליך מטעמו וממקורותיו שירכז וינהל את הליווי לשלושת צוותי העבודה בתכנית 'החממה למכרזים חברתיים פורצי דרך'.
 
5. מודעה זו הינה בלתי נפרדת מכלל מסמכי המכרז ואין בה כדי לגרוע מהתנאים המפורטים במסמכי המכרז, אלא להוסיף עליהם. 
 
6. המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
 
7. המציע יגיש את הצעתו באמצעות מערכת מקוונת  "משיק". 
 
8. לקבלת מסמכי מכרז ורישום המציע יש לשלוח דוא"ל לכתובת: service@mashiktech.com בצירוף הפרטים הבאים:
שם המכרז, שם הגוף המציע, מספר ח.פ./ע.מ, שם ומשפחה של איש הקשר, מס' טלפון, מס' סלולר, ודוא"ל של איש הקשר.
 
9. תאריך אחרון להגשת ההצעה הינו 22.04.2020 (יום ד') בשעה 14:00.