ג'וינט ישראל: מכרז אתגר לפיתוח או האצה של מענים לקידום אוריינות דיגיטלית בקרב אזרחים ותיקים

ג'וינט ישראל: מכרז אתגר לפיתוח או האצה של מענים לקידום אוריינות דיגיטלית בקרב אזרחים ותיקים

05/04/2020
1. ג'וינט ישראל חל"צ (להלן: "הג'וינט"), בשיתוף עם מטה המיזם הלאומי ישראל דיגיטלית במשרד לשוויון חברתי, מזמינים יזמים - עמותות, חברות ועצמאים העוסקים או מעוניינים לעסוק בקידום אוריינות דיגיטלית בקרב אזרחים ותיקים, להגיש הצעות לפיתוח מודל חדשני להקניית כלים ומיומנויות שימוש בכלים דיגיטליים או להאצת מודל קיים ומתוקף בבדיקת אפקטיביות מול קהל היעד.
 
2. תקופת ההסכם היסודית תהיה למשך 6 חודשים, עם אופציה למזמין להאריך את תקופת ההסכם לארבע תקופות נוספות של חצי שנה כל אחת.
 
3. תנאי סף להשתתפות במכרז:

א. על המציע להיות אזרח ישראל או תאגיד המאוגד כדין בישראל, אשר ברשותו כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות עם גופים ציבוריים, התשל"ו 1976 ואם הוא מלכ"ר - גם מחזיק באישור על ניהול תקין

ב. על המציע לעמוד בדרישות החוק לגבי העסקת עובדים, ולהגיש תצהיר חתום על כך.

ג. המענה המוצע הינו אחד מאלה:

  • 1) חדשנות תהליכית: פיתוח / האצת תהליכי הדרכה ותמיכה חדשים על בסיס פלטפורמות קיימות ללמידה/תמיכה מרחוק לטובת קורסים להקניית ידע, מיומנויות ותפיסה המקדמים אוריינות דיגיטלית בקרב אזרחים ותיקים בכלל תחומי החיים ; ו/או מענים לפתרון בעיה נקודתית / לימוד של תוכן נקודתי על פי צרכי האזרח הוותיק.
  • 2) חדשנות טכנולוגית: פיתוח / האצת טכנולוגיות חדשות ללמידה/תמיכה מרחוק הנותנים מענה ייחודי לאזרחים ותיקים; ו/או אמצעים להנגשת סביבות דיגיטליות למאפייניהם הייחודים של אזרחים ותיקים.

ד. הפתרון המוצע הינו פתרון אשר ניתן לבחון את התאמתו לאתגר המפורט באמצעות ביצוע POC מצומצם (הוכחת היתכנות), והמציע צרף להצעתו אפיון של POC כזה.

ה. על ההצעה לכלול הסבר מלא ומנומק באשר לקשר בין המענה המוצע לבין האתגר.

 
4. מודעה זו הינה בלתי נפרדת מכלל מסמכי המכרז ואין בה כדי לגרוע מהתנאים המפורטים במסמכי המכרז, אלא להוסיף עליהם.
 
5. המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
 
6. המכרז ינוהל כמכרז ממוכן לפי תקנה 19ג' לתקנות חובת המכרזים התשנ"ג במערכת המקוונת של חברת משיק. לקבלת מסמכי המכרז ורישום המציע, יש לשלוח הודעת דוא"ל לכתובת: service@mashiktech.com, בצירוף הפרטים הבאים: שם המכרז, שם המציע הפונה, מספר ח.פ./ע.מ, שם ומשפחה של איש הקשר, מס' טלפון, מס' טלפון סלולרי, וכתובת דוא"ל של איש הקשר.
 
7. לאחר ההרשמה ובמידה ויש שאלות בנושא אופן השימוש במערכת משיק, ניתן לפנות למוקד התמיכה בטלפון 050-9029376.
 
8. ההצעות תיערכנה בשפה העברית.
 
9. המועד האחרון להגשת הצעות: 30/04/2020 בשעה 14:00.