ג'וינט ישראל: הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד

ג'וינט ישראל: הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד

23/04/2020

בהתאם להוראות תקנות 3(29) ו- 3א(א) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג - 1993 מודיעה בזאת ועדת המכרזים של ג'וינט ישראל (להלן: "הג'וינט") כי בכוונת הג'וינט להתקשר עם המועצה הלאומית להתנדבות בישראל לצורך הפעלת תוכנית "חוסן קהילתי בחירום בישובים הערביים".

העתק מחוות דעתו של מר שמואל ילמה, ראש תחום קהילה ומשפחה באשלים, מופיע בהמשך.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנותלג'וינט בנושא באמצעות הדואר האלקטרוני (לכתובת: Itamarb@jdc.org)וזאת לא יאוחר מיום 6.5.2020 ולהודיע כי קיים ספק אחר המסוגל לספק לעמותה את השירותים הנדרשים בתנאים האמורים ובהתאם לתקנות חובת המכרזים.

לכל פניה כאמור יש לצרף את פרטיו המלאים של הפונה (לרבות שם מלא, כתובת, ומספרי טלפון) וכן את פרטיו של הספק האחר, ולצרף אסמכתאות בדבר הטענות הנטענות בפניה.

יש לוודא קבלת הפנייה בטלפון: 054-4932918 או באמצעות קבלת אישור חוזר בדואר אלקטרוני.

עותק מהחלטת ועדת המכרזים בנושא הפניה תשלח לפונים בהתאם לפרטים שמסרו בפנייתם.

 

לכבוד

ועדת המכרזים

ג'וינט ישראל 

 

חוות דעת בנוגע להתקשרות עם "המועצה הלאומית להתנדבות בישראל" לגבי הפעלת תוכנית "חוסן קהילתי בחירום בישובים הערביים

אני משמש כמנהל תחום קהילה ומשפחה באשלים ומשמש כסמכות המקצועית הרלוונטית לעניין תקנה 3(29) ו-3א' לתקנות חובת המכרזים.

חוות דעת זו באה לתמוך בבקשת ג'וינט ישראל - אשלים להתקשר עם "המועצה הלאומית להתנדבות בישראל" (ע"ר 580004950), על מנת להפעיל את תוכנית "חוסן קהילתי בחירום בישובים הערביים"

התוכנית תפעל למשך חמישה חודשים.

הבקשה להתקשר עם "המועצה הלאומית להתנדבות בישראל" כספק יחיד נובעת מן הטעמים המצטברים הבאים, היוצרים נסיבות לפיהן במצב הדברים בפועל, הוא הגוף היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות:

1.     המועצה הלאומית להתנדבות הינה ספק יחיד לממשלת ישראל בתחום התנדבות והשתתפות אזרחית/קהילתית ומהווה גוף פיתוח לקידום ההתנדבות בראיה בין מגזרית בחברה הישראלית (מצ"ב פרוטוקול ועדת המכרזים המשרדית).

2.     למועצה קיימת פלטפורמה להפעלת מתנדבים ביישובים ערביים. הפלטפורמה תשמש את הפעלת הפעילים הקהילתיים בתכנית.

3.     המועצה תספק מצי'נג לתכנית באמצעות תשתית, ידע וכלים (שימוש במערכת ניהול טכנולוגית להפעלת המתנדבים, העברת הדרכה לאנשי המקצוע בתפעול וליווי הטמעת המערכת, שעות תמיכה מקצועית לטובת פיתוח ידע ברשויות המשתתפות בתכנית, וגיבוש ידע כתוב).

 

תקציב: 138,600 ₪

בברכה,

שמואל ילמה