ג'וינט ישראל: הליך תחרותי לקבלת הצעות לביצוע חקר פתוח לזיהוי, הגדרה ובחינת חווית הבדידות בקרב אנשים עם מוגבלות

ג'וינט ישראל: הליך תחרותי לקבלת הצעות לביצוע חקר פתוח לזיהוי, הגדרה ובחינת חווית הבדידות בקרב אנשים עם מוגבלות

01/06/2020
1 .מוזמנות בזה הצעות לביצוע חקר פתוח לזיהוי, הגדרה ובחינת חווית הבדידות בקרב אנשים עם מוגבלות, מטעם "ישראל מעבר למגבלות", שהינה שותפות בין מדינת ישראל, ג'וינט ישראל וקרן משפחת רודרמן (להלן: "המזמין").
 
2 .תנאי סף:
א׳. למציע ניסיון בביצוע לפחות שני פרויקטים / מחקרים/ מהלכים בסדר גודל דומה בתחום החברתי.
ב׳. למציע אישור בר-תוקף על ניהול ספרים כדין לפי חוק עסקאות עם גופים ציבוריים (תשל"ו-1976).
ג׳. המציע עומד בדרישות החוק לגבי העסקת עובדים והתקשרות עם גופים ציבוריים.
ד׳. אם המציע הוא עמותה או חל"צ, עליו להחזיק באישור ניהול תקין לשנת 2020.
 
3 .מודעה זו הינה בלתי נפרדת מכלל מסמכי הקול קורא ואין בה כדי לגרוע מהתנאים המפורטים במסמכי הקול קורא, אלא להוסיף עליהם.
 
4 .המכרז ייערך במערכת המקוונת של חברת משיק. לקבלת מסמכי המכרז ורישום המציע, יש לשלוח הודעת דוא"ל לכתובת: service@mashiktech.com, בצירוף הפרטים הבאים: שם המכרז, שם המציע הפונה, מספר ח.פ./ע.מ, שם ומשפחה של איש הקשר, מס' טלפון, מס' טלפון סלולרי, וכתובת דוא"ל של איש הקשר.
 
5 .לאחר ההרשמה ובמידה ויש שאלות בנושא אופן השימוש במערכת משיק, ניתן לפנות למוקד התמיכה בטלפון 050-9029376.
 
6 .המועד האחרון להגשת הצעות: 22/7/2020