ג'וינט ישראל: מכרז להפעלת תכנית "קבלת החלטות נתמכת"

ג'וינט ישראל: מכרז להפעלת תכנית "קבלת החלטות נתמכת"

01/06/2020
1. מוזמנות בזאת הצעות לתפעול תכנית "קבלת החלטות נתמכת" (להלן: "התכנית" או "הפיילוט"), במסגרת ג'וינט ישראל - "ישראל מעבר למגבלות", שהינה שותפות אסטרטגית לפיתוח שירותים לקידום שילוב אנשים עם מוגבלות בקהילה, בשיתוף עם משרד הבריאות, משרד הרווחה, המוסד לביטוח לאומי, קרן משפחת רודרמן ולעניין מכרז זה, גם משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי והממונה על הליכי חדלות הפירעון ושיקום כלכלי.
 
2. תנאי סף:
א. על המציע להיות מלכ"ר הרשום בישראל על פי הוראות הדין הנוגעות לעניין, שאינו תאגיד אפוטרופסות, המנהל ספרים כדין.
ב. על המציע ו/או מנהליו הבכירים להיות בעלי ניסיון בליווי ותמיכה של אנשים עם מוגבלות או אזרחים ותיקים, לרבות גיבוש ומימוש תכניות אישיות עבור אוכלוסיות אלו.
ג. על המציע ו/או מנהליו הבכירים להיות בעלי ניסיון בריכוז, ניהול וליווי מתנדבים.
ד. על המציע להיות בעל מחזור כספי של 250,000 ₪ לפחות בכל אחת מהשנים 2018 ו - 2019.
ה. על המציע לעמוד בדרישות החוק לגבי העסקת עובדים והתקשרות עם גופים ציבוריים.
ו. על המציע לצרף להצעתו התחייבות, לפיה הוא ימלא את כל הדרישות לגבי בטחון ואבטחת הידע ולגבי שמירה על סודיות.
 
3. מודעה זו הינה בלתי נפרדת מכלל מסמכי המכרז ואין בה כדי לגרוע מהתנאים המפורטים במסמכי המכרז, אלא להוסיף עליהם.
 
4. המכרז ייערך במערכת הממוכנת של חברת משיק. לקבלת מסמכי המכרז ורישום המציע, יש לשלוח הודעת דוא"ל לכתובת: service@mashiktech.com, בצירוף הפרטים הבאים: שם המכרז, שם המציע הפונה, מספר ח.פ./ע.מ, שם ומשפחה של איש הקשר, מס' טלפון, מס' טלפון סלולרי, וכתובת דוא"ל של איש הקשר.
 
5. לאחר ההרשמה, יש להפנות כל שאלה בנושא אופן השימוש במערכת משיק, למוקד התמיכה בטלפון 050-9029376.
 
6. המועד האחרון להגשת הצעות: 9.7.2020.