ג'וינט ישראל: הליך לקבלת הצעות לביצוע מחקר הערכה לתוכנית "דירות אימון -הכנת מתבגרים עם מוגבלות לניהול אורח חיים עצמאי בקהילה"

ג'וינט ישראל: הליך לקבלת הצעות לביצוע מחקר הערכה לתוכנית "דירות אימון -הכנת מתבגרים עם מוגבלות לניהול אורח חיים עצמאי בקהילה"

23/06/2020
1. מוזמנות בזה הצעות ע"י ג'וינט ישראל - (להלן: "המזמין") לביצוע מחקר הערכה לתוכנית "דירות אימון" המופעלת ע"י המזמין בשיתוף משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים וקרנות הביטוח הלאומי. מטרת התוכנית הינה הכנת מתבגרים עם מוגבלות לניהול אורח חיים עצמאי בקהילה.
 
2. תקופת ההסכם היסודית הינה למשך 32 חודשים. תקופה זו כוללת את ביצוע מחקר ההערכה, כתיבת דו"ח ביניים ודו"ח מסכם והצגתם בפני ועדת ההיגוי של התוכנית.
 
3. תנאי סף להשתתפות בהליך:
(א׳‏) למעריך הראשי ניסיון בביצוע לפחות שתי הערכות מעצבות של תוכניות מתחומי רווחה ו/או חינוך ב-5 השנים האחרונות.
 
(ב׳‏) ניסיון בביצוע מחקרים הנוגעים לאנשים עם מוגבלות ב-5 השנים האחרונות
 
(ג׳‏) על המציע לצרף את כל המסמכים הנדרשים כמפורט במסמכי המכרז.
 
4. מודעה זו הינה בלתי נפרדת מכלל מסמכי ההליך ואין בה כדי לגרוע מהתנאים המפורטים במסמכי ההליך, אלא להוסיף עליהם. 
 
5. המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
 
6. המציע יגיש את הצעתו באמצעות מערכת מקוונת  "משיק". 
 
לקבלת מסמכי המכרז ורישום המציע יש לשלוח דוא"ל לכתובת: service@mashiktech.com בצירוף הפרטים הבאים:
שם המכרז, שם הגוף המציע, מספר ח.פ./ע.ר, שם ומשפחה של איש הקשר, מס' טלפון, מס' סלולר ודוא"ל של איש הקשר.
 
תאריך אחרון להגשת ההצעה הינו לא יאוחר מיום 19.7.2020 בשעה 14:00 (להלן: "המועד האחרון להגשת ההצעה").