ג'וינט ישראל: הזמנה לקבלת הצעות לביצוע מחקר תומך החלטות למהלך קידום קהילה מיטיבה במאה ה-21

ג'וינט ישראל: הזמנה לקבלת הצעות לביצוע מחקר תומך החלטות למהלך קידום קהילה מיטיבה במאה ה-21

09/07/2020
1. ג'וינט-אשלים (להלן: "המזמין") בשיתוף אגף משאבי קהילה במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים (להלן: "אגף משאבי קהילה") מתכבד לפנות אל גורמי מחקר לצורך קבלת הצעות לביצוע מחקר תומך החלטות למהלך "קהילה מיטיבה במאה ה-21" (להלן: "המהלך").
 
2. התקופה הכוללת של המהלך הינה 12 חודשים, והוא צפוי להתחיל לפעול בתחילת ספטמבר 2020. הגשת התוצרים הינה עד 8 חודשים.
 
3. כתנאי סף להשתתפות במכרז:
 
(א) המציע מחזיק באישור בר-תוקף על ניהול ספרים כדין לפי חוק עסקאות עם גופים ציבוריים (תשל"ו-1976).
 
(ב) לחוקר הראשי ניסיון בביצוע לפחות שני מחקרי עומק בשדה החברתי קהילתי במחקרי מדדים ופרקטיקות, במהלך חמש השנים האחרונות.
 
(ג) לצוות המחקר ניסיון בביצוע לפחות מחקר אחד במסגרת תהליך היוועצות ויצירת הסכמות בשולחן רב מגזרי.
 
(ד) על המציע לעמוד בדרישות החוק לגבי העסקת עובדים.
 
(ה) אם מדובר בתאגיד שהוא עמותה או חל"צ, על המציע להחזיק באישור ניהול תקין לשנת 2020.
 
4. מודעה זו הינה בלתי נפרדת מכלל מסמכי המכרז ואין בה כדי לגרוע מהתנאים המפורטים במסמכי המכרז, אלא להוסיף עליהם.
 
5. המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
 
6. המציע יגיש את הצעתו באמצעות מערכת מקוונת "משיק".
 
לקבלת מסמכי מכרז ורישום המציע יש לשלוח דוא"ל לכתובת: service@mashiktech.com בצירוף הפרטים הבאים: שם המכרז, שם הגוף המציע, מספר ח.פ./ע.ר, שם ומשפחה של איש הקשר, מס' טלפון, מס' סלולרי ודוא"ל של איש הקשר.
 
תאריך אחרון להגשת ההצעה הינו לא יאוחר מיום 9.8.2020 בשעה 14:00 (להלן: "המועד האחרון להגשת ההצעה").