ג'וינט ישראל: הודעה על כוונה להתקשרות לביצוע מיזם משותף

ג'וינט ישראל: הודעה על כוונה להתקשרות לביצוע מיזם משותף

12/07/2020
בהתאם להוראות תקנות 3(30) ו – 3ב(ב) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג – 1993, מודיעה בזאת ועדת המכרזים של ג'וינט ישראל חל"צ (להלן: "הג'וינט") כי בכוונת הג'וינט להתקשר עם "הילמ"ה- הייטק למען החברה בע"מ" (להלן: "המפעיל") לצורך ביצוע מיזם משותף כמפורט להלן.
 
תיאור המיזם ועיקרי ההתקשרות:
 
א. תיאור כללי של המיזם – תוכנית רווחה דיגיטלית, הינה תוכנית משותפת למשרד הרווחה, מטה ישראל דיגיטלית ואלכא, אשר פועלת במטרה לסייע למשרד הרווחה לקדם את האסטרטגיה הדיגיטלית של המשרד, לפתח שירותי רווחה דיגיטליים וליצור חיבור מיטבי בין אתגרים הנוגעים למדיניות וטיפול סוציאלי לתהליכים דיגיטליים וטכנולוגיות מסוגים שונים.
 
במסגרת הפעולות השונות שאנו עושים עלה צורך לסייע בפיתוח כלים ללקוחות הקצה
(1) איתור צרכים טיפוליים (כלים לאבחון עצמי)
(2) ליווי מטופלים באמצעות כלים דיגיטליים חדשניים (בוט- מערכת אמיגו).
 
כיום המשרד לא מספק כלים כאלו ללקוחות, ונדרש גיבוש תפיסה עם אנשי המקצוע ועם אנשי טכנולוגיה כדי לקדם כלים מסוג זה, באמצעות התנסות ופיתוח אנו מאמינים כי תתגבש תפיסה לעתיד כיצד יש לקדם פעילות מסוג זה.
 
ב. הנימוק לכך שמדובר בהתקשרות ולא בתמיכה: פירוט: השותף מעמיד צוותי פיתוח וצוותי מומחים מלווים, תשתיות דיגיטליות, צוותי אפיון ועיצוב
 
עלות ההוצאות מתחלקת 50%-50% בין הג'וינט להילמה- מצורף תקציב
 
ג. ההתקשרות תהיה למשך תקופה של: עד 31.12.2020
 
ד. סכום השתתפות הג'וינט:65,000 ₪
 
ה. סכום השתתפות המפעיל:65,000 ₪
 
נימוקים לעריכת המיזם יחד עם המפעיל: הצוות המקצועי סבור כי יש לפטור את ההתקשרות עם הגוף המפעיל מחובת מכרז לצורך ביצוע מיזם משותף בהתאם לתקנה 3(30) לתקנות חובת המכרזים התשנ"ג – 1993, וזאת מן הנימוקים המפורטים להלן:
 
(1) רקע על הילמה: הילמה הינה חל"צ אשר קמה במטרה לקדם טכנולוגיות בשדה החברתי, הילמה פועלת על ידי הכשרה של מתנדבי שירות לאומי ואזרחי, היא מעניקה להם הכשרה מקצועית וליווי מומחי טכנולוגיה המתקדמים במשק.
 
(2) במהלך תקופת משבר הקורונה הילמה ביצעו ללא עלות פיתוח ראשוני של שני הכלים המפורטים מעלה (בסעיף 3) צוות הילמה עבדו במשותף עם הגורמים המקצועיים, וביצעו באופן מקצועי ויסודי אפיון, פיתוח והתאמה על פי צרכי המשרד ומותאם לקהלי היעד שונים
 
(3) בתקופה זו פותח שאלון ראשוני לטובת איתור רמת מסוכנות לנפגעי אלימות במשפחה. כלי זה מאפשר לנפגעי אלימות או קרובי משפחה להבין את רמת המסוכנות בהם הם נמצאים וכיצד לפעול בהתאם, הילמה ספקו לטובת פיתוח זה ליווי צמוד של מומחים וצוות פיתוח מקצועי הכולל גם עיצוב וטיפול בסוגיות אבטחת מידע.
 
בנוסף נעשה פילוט של מערכת אמיגו למספר מצומצם של בני נוער אשר מטרות היה לשלוח מסרים על ידי מחשב בשפה אנושית ומאפשר מעקב אחרי התנהגויות חריגות,
 
(4) מתוך התנסויות אלו אנו מבינים את הפוטנציאל הרב הטמון בפעילות הנ"ל, לצד הבנה כי דווקא בשלב זה וגם בשל הצורך בפיתוח תפיסה של אנשי מקצוע לפיתוח כלים מסוג זה, יש ערך רב לקיים שותפות עם הילמה אשר מחוייבת לפיתוח תוצרים מסוג זה וגמישים לאתגרים אשר יתכן ויעלו.
 
(5) הילמה רתומים להשתתף יחד בעלות פעילות זו ובנוסף מכירים בכך שמכיוון שמדובר בפילוט ראשוני יתכנו ויהיו שינויים ופיתוחים נלווים נדרשים.
להילמה יש צוות פיתוח וצוות מומחים מקצועי מאוד אשר מבינים את גודל האתגר ואת ההשלכות של התנסות ראשונית זו.
לאחר קיום מיזם משותף זה אנו מאמינים כי יהיה ניתן יהיה לגבש צרכים ותפיסה כיצד יש לפעול בנושא זה בעתיד.
 
ו. אדם המבקש לבצע מיזם דומה למיזם שלגביו מפורסמת הודעה זו, רשאי לפנות לועדת המכרזים של הג'וינט, באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו shilatb@jdc.org, וזאת עד ולא יאוחר מיום 31.7.2020.
 
לכל פניה כאמור יש לצרף את פרטיו המלאים של הפונה (לרבות שם מלא, כתובת ופרטים ליצירת קשר) ולצרף כל אסמכתא שיש בה כדי לתמוך בפניה.
 
יש לוודא את קבלת ההודעה באמצעות קבלת אישור חוזר בדואר האלקטרוני.
 
ועדת המכרזים תשקול את הפניות שקבלה, אם יתקבלו פניות כאמור ותשלח עותק מהחלטתה לכל הפונים בהתאם לפרטים שנמסרו על ידם.