ג'וינט ישראל (חל"צ): מכרז להפעלת תכנית "שיקום כלכלי לחייבים בחדלות פירעון"

ג'וינט ישראל (חל"צ): מכרז להפעלת תכנית "שיקום כלכלי לחייבים בחדלות פירעון"

19/07/2020
1. מוזמנות בזה הצעות ע"י ג'וינט-אשלים (להלן: "המזמין") להפעלת תוכנית "שיקום כלכלי לחייבים בחדלות פירעון" (להלן: "התוכנית"). התוכנית הינה יוזמה של המזמין בשותפות עם משרד המשפטים - הממונה על חדלות פירעון ורשות האכיפה והגביה. עניינה של התוכנית הוא הקמת מערך לשיקום כלכלי לחייבים, במסגרת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, שנכנס לתוקף בספטמבר 2019.
 
2. תקופת ההסכם היסודית היא 36 חודשים, עם אופציה למזמין להאריך את תוקפו של ההסכם באותם תנאים ובשינויים מחייבים לתקופה נוספת של 12 חודשים (סה"כ 48 חודשים). 
 
3. כתנאי סף להשתתפות במכרז:
(א׳‏) על המציע להיות תאגיד הרשום בישראל על פי הוראות הדין הנוגעות לענין המנהל ספרים כדין. 
 
(ב׳‏) על המציע להיות בעל ניסיון של שנתיים לפחות בחמש השנים האחרונות הקודמות למועד פרסום מכרז זה, בהפעלת תוכניות חברתיות-כלכליות עבור גופים ציבוריים (משרדי ממשלה ו/או רשויות מקומיות).
 
(ג׳‏) על המציע להיות בעל ניסיון בתחומי ידע של כלכלה ורווחה, חובות, מיצוי זכויות והתנהלות פיננסית, ובבניה והפעלה של תהליכי ליווי בתחומים אלה ו/או הכשרת אנשי מקצוע בתחומים אלה.
 
(ד׳‏) על המציע להיות בעל מחזור כספי של 500,000 ₪ לפחות בכל אחת מהשנים 2017 -2019. 
 
(ה׳‏) על המציע לעמוד בדרישות החוק לגבי העסקת עובדים. 
 
(ו׳‏) על המציע להתחייב להעמיד רפרנט מטעמו וממקורותיו, שיהווה איש קשר עם המזמין מחד, ועם הגופים הנוספים המעורבים בתוכנית מאידך, לתפעול הנושאים האדמיניסטרטיביים בתוכנית (לפחות 10%).
 
(ז׳) על המציע להיות בעל יכולת תזרימית למימון ביניים של הפרויקט למשך רבעון לפחות, בסך של עד 75,000 ש"ח.
 
(ח׳) על המציע לצרף להצעתו התחייבות, לפיה הוא ימלא את כל הדרישות לגבי בטחון ואבטחת הידע ולגבי שמירה על סודיות.
 
4. מודעה זו הינה בלתי נפרדת מכלל מסמכי המכרז ואין בה כדי לגרוע מהתנאים המפורטים במסמכי המכרז, אלא להוסיף עליהם. 
 
5. המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
 
6. המציע יגיש את הצעתו באמצעות מערכת מקוונת  "משיק". 
 
לקבלת מסמכי המכרז ורישום המציע, יש לשלוח דוא"ל לכתובת: service@mashiktech.com בצירוף הפרטים הבאים:
שם המכרז, שם הגוף המציע, מספר ח.פ./ע.ר, שם ומשפחה של איש הקשר, מס' טלפון, מס' סלולרי ודוא"ל של איש הקשר.
 
תאריך אחרון להגשת ההצעה הינו לא יאוחר מיום 1.9.2020 בשעה 14:00 (להלן: "המועד האחרון להגשת ההצעה").