ּג'וינט ישראל, חל"צ: מכרז פומבי לביצוע מחקר הערכה של התוכנית הלאומית להכשרת טכנאים והנדסאים מוסמכים

ּג'וינט ישראל, חל"צ: מכרז פומבי לביצוע מחקר הערכה של התוכנית הלאומית להכשרת טכנאים והנדסאים מוסמכים

20/07/2020

1. ג'וינט ישראל מתכבד לפנות אל גורמי מחקר והערכה לצורך קבלת הצעות לביצוע מחקר הערכה לתוכנית הלאומית להכשרת טכנאים והנדסאים מוסמכים.

2. התוכנית הינה מיזם משותף של המכון הממשלתי להכשרה בטכנולוגיה ומדע (מה"ט), משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים; קרן עזריאלי; עמותת צורים – יוצרים מציאות וג'וינט ישראל. התוכנית מנוהלת ומופעלת ע"י ג'וינט ישראל - חל"צ. 

3. תקופת ההסכם היסודית הינה מיום חתימת ההסכם עד ה-30.09.2022, עם אופציה למזמין להאריך את תוקפו של ההסכם, באותם תנאים ובשינויים המחויבים לתקופות נוספות שלא תעלינה על 36 חודשים.

4. תנאי סף להשתתפות במכרז:

(א׳‏) המציע מחזיק באישור בר-תוקף על ניהול ספרים כדין לפי חוק עסקאות עם גופים ציבוריים (תשל"ו-1976).  

(ב׳‏) המציע עומד בדרישות החוק לגבי העסקת עובדים והתקשרות עם גופים ציבוריים. 

(ג׳‏) אם מדובר במציע שהוא עמותה או חל"צ, על המציע להחזיק באישור ניהול תקין לשנת 2020.

(ד׳) לחוקר הראשי ניסיון בכתיבה ופרסום של לפחות 3 מאמרים מדעיים והצגתם בכנסים וימי עיון ב-5 השנים האחרונות.

(ה׳‏) לחוקר הראשי ניסיון בביצוע לפחות 2 מחקרים של תוכניות בתחומי התעסוקה או ההשכלה למבוגרים ב-5 השנים האחרונות. 

(ו׳‏) לגוף המחקר גישה או יכולת מוכחת לרכישת גישה לחדרי מחקר של רשות המיסים או  למ"ס או ביטוח לאומי.

5. המציע יגיש את הצעתו באמצעות מערכת מקוונת  "משיק". 

לקבלת מסמכי המכרז ורישום המציע, יש לשלוח דוא"ל לכתובת: service@mashiktech.com בצירוף הפרטים הבאים: שם המכרז, שם הגוף המציע, מספר ח.פ./ע.ר, שם מלא של איש הקשר, מס' טלפון, מס' סלולרי ודוא"ל של איש הקשר.

6. תאריך אחרון להגשת ההצעה הינו לא יאוחר מיום 3.9.2020 בשעה 13:00

7. מודעה זו הינה בלתי נפרדת מכלל מסמכי המכרז ואין בה כדי לגרוע מהתנאים המפורטים במסמכי המכרז, אלא להוסיף עליהם.