ג'וינט ישראל: הודעה על כוונה להתקשרות לביצוע מיזם משותף

ג'וינט ישראל: הודעה על כוונה להתקשרות לביצוע מיזם משותף

26/07/2020
בהתאם להוראות תקנות 3(30) ו – 3ב(ב) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג – 1993, מודיעה בזאת ועדת המכרזים של הג'וינט (להלן: "הג'וינט") כי בכוונת אשל להתקשר עם המרכז הבינתחומי הרצליה (חל"צ) - מכון אהרון למדיניות כלכלית (להלן: "המכון") לצורך מחקר עלות כלכלית של אי תעסוקת מבוגרים לפרט ולמשק כמפורט להלן.
 
תאור המיזם ועיקרי ההתקשרות:
 
במסגרת בניית מהלך תעסוקת מבוגרים כחלק מהתכנון האסטרטגי של הג'וינט אנו מבקשים לערוך מחקר עלות תועלת כלכלית לפרט ולמשק ולבחון מהי העלות על אי העסקת מבוגרים. בדרך זו להציג בפני קובעי מדיניות רציונאל מתוקף להשקיע בתעסוקת מבוגרים וברגולציה ובחקיקה הנדרשת.
 
א׳‏. ההתקשרות תהיה למשך תקופה של: 1.9.2020 - 31.12.2021
 
ב׳‏. סכום השתתפות הג'וינט: 100,000 ₪ 
 
ג׳‏. סכום השתתפות המכון: 100,000 ₪.
 
ד׳‏. נימוקים לעריכת המיזם יחד עם המכון:
(1) מכון אהרון הינו מכון מקצועי במחקרים כלכליים ובייחוד בנושא תעסוקה.
(2) המכון  בעל ניסיון רב בשיתוף פעולה  ובקשרי עבודה רצופים עם הממשלה, ובעל השפעה על מדיניות הממשלה. 
(3) מכון אהרון פנה אלינו להיות שותפים בנושא תעסוקת מבוגרים – נושא שנמצא על שולחנו של המכון. 
(4) מכון אהרון מממן 50% מעלות המחקר.  
 
אדם המבקש לבצע מיזם דומה למיזם שלגביו מפורסמת הודעה זו, רשאי לפנות לועדת המכרזים של הג'וינט, באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו doritr@jdc.org, וזאת עד ולא יאוחר מיום 13.8.2020.
 
לכל פניה כאמור יש לצרף את פרטיו המלאים של הפונה (לרבות שם מלא, כתובת ופרטים ליצירת קשר) ולצרף כל אסמכתא שיש בה כדי לתמוך בפניה.
 
יש לוודא את קבלת ההודעה באמצעות נייד מס': 050-5795382 או באמצעות קבלת אישור חוזר בדואר האלקטרוני.
 
ועדת המכרזים תשקול את הפניות שקבלה, אם יתקבלו פניות כאמור, ותשלח עותק מהחלטתה לכל הפונים בהתאם לפרטים שנמסרו על ידם.